Martie 2019

Un alt „dosar artă-cultură” (X)
„Noi forme de represiune: identificarea înscrisurilor
anonime şi «reinstruirea întregului potenţial informativ»
(o «sarcină nerezolvată»)
în conformitate cu ordinele direcţiei securităţii statului” (3)


Cazul „ABILUL” se încheie fără a fi prins făptașul. Obsesia compulsivă a întregului activ al Securității (începînd cu Direcția Securității Statului), cu tot cu servicii, compartimente, ofițerime și rețele pentru descoperirea și prinderea cu orice preț al autorului/ autorilor „înscrisurilor” [manifes- telor] ajunge la paroxism. Vorbeam în episoadele trecute despre semnale sporadice ce autentificau, la începutul sinistrei decade ‘80-’90, începutul luptei fățișe cu dictatura și în același timp suplineau, măcar în parte, mișcările organizate imposibil de desfășurat într-o societate supravegheată pas cu pas, pe uscat, pe apă, pe linii ferate sau de tramvai, în aer, în case, în instituții.

În fragmentul următor gredele represiunii devin sufocante și dincolo de „granițele” municipiului Iași. În ofensiva lor, cadrele securității ridică noi puncte „fierbinți” de interes. Ființe si obiecte mobile sau imobile, clădiri și rezervații naturale sînt supuse unor adevărate atacuri. Am sistematizat pe puncte ceea ce iese în evidență în cadrul ofensivei crescătoare:

1. Cercetarea persoanelor din alte localități cazate în hotelurile municipiului Iași.

2. Anchetarea persoanelor cu profesii ce aveau legătură cu confecționarea matrițelor („printre care și cioplitori în piatră”!) pentru înscrisurile de pe manifeste

3. Anchetarea infractorilor acuzați de uz de fals în confecționarea unor acte false (!)

4. Cercetarea și supravegherea autoturismelor proprietate personală din afara Municipiului Iași

5. Anchetarea unor persoane din județele Vaslui, Neamț și Bacău și angrenarea cadrelor de miliție în această acțiune

6. Ofensiva securității în colaborare cu cadrele de miliție este organizată cu măsuri complexe de verificare: anchete informative, percheziții domiciliare, folosirea mijloacelor T.O.

7. Compararea documentelor cu problematicile similare înscrisurilor anonime, extrase din cutiile poştale, care folosesc expresii asemănătoare sau comit aceleași greșeli gramaticale

8. „Verificări complexe” ale persoanelor suspecte din localitățile rurale și din celelalte orașe din județul Iași cu întocmirea de tabele cu localități(!)

9. Întocmirea de tabele cu „cercuri de suspecți”

10. Întocmirea de fișe personale detaliate ale suspecților

11. Investigații speciale în obiectivele economice [CUG, atelierele Nicolina, Institutele de proiectare și cercetare etc.] și predarea către Serviciul Special „S” a tabelelor întocmite cu datele persoanelor din acele obiective

12. Verificarea persoanelor scoase din rețeaua informativă pentru manifestări ostile, refuz de colaborare etc.

Un plan amplu de represiune ieșea astfel la iveală din negurile ultimei decade a dictaturii politice din România. De-a dreptul sinistru. Ce-ar fi urmat dacă revoluțiile din Estul Europei nu ar fi avut loc? Nu se poate imagina decît ceea ce ar fi urmat unei distopii – „anomalie în situarea unui organ anatomic” [una din definițiile DEX-ului ]...

De multe ori, citind aceste documente, am avut sentimentul vizionării unui film horror. Asta fiindcă în unele variate de horror viața însăși dispare, iar elementul uman este aneantizat de creaturi malefice care, în permanență, lucrează la răul etern: uciderea omului de către om. Pînă unde ar fi mers nebunia acestei cruzimi? Din fericire nu vom ști niciodată.

Un ultim cuvînt despre cazurile „VOIAJORUL” și „ABILUL”: pentru mine este izbitor de asemănător cazul confecționării matrițelor pentru înscrisurile alcătuite sporadic în anii’ 80, cu metoda augmentată a grupului organizat în confecționarea manifestelor și a comunicatului împotriva dictaturii, grup condamnat la temniță politică, eveniment tragic care a marcat în 14 decembrie 1989, în orașul Iași, începutul Revoluției Române, întemnițare care s-ar fi sfîrșit prin executarea celor mai periculoase elemente din grup.

* * *

Ministerul de Interne – Inspectoratul Județean de Securitate

Serviciul Special „S” Strict Secret 11 mai 1984

Exemplar nr 3 NOTĂ DE STUDIU [II]

și măsuri în cazul „ABILUL”

– În ipoteza că autorul ar putea fi dintr-o altă localitate și a fost cazat în unul din hotelurile din Iași în timpul celor trei difuzări (1979, 1980, 1982) s-au obținut tabele cu persoanele cazate în hoteluri la datele respective, însă în urma studiului nu au fost identificate persoane care să fi fost prezente în Iași în cele trei perioade menționate.

– În legătură cu informația furnizată de sursa „IOAN”din legătura Serviciului I, referitoare la numitul Lazăr Constantin, cioplitor în piatră pentru monumente funerare, s-au efectuat verificări atît asupra susnumitului cît și asupra persoanelor care fac parte din echipa sa, în urma cărora nu au rezultat date care să ateste o legătură cu cazul „ABILUL” a acestora.

– A fost elucidată informația primită de la organele Municipiului Iași, cu privire la doi infractori cercetați pentru comiterea infracțiunilor de fals, care s-au folosit de matrițe pentru confecționarea unor acte, stabilindu-se că nu pot face obiectul cazului „ABILUL”, ca și semnalarea referitoare la cei doi țigani din Dorohoi.

– Au fost întreprinse măsuri informativ-operative complexe în cazul „AVENTURIERII”, anturaj al cărui in inițiator intenționa, printre altele, să multiplice și să difuzeze un înscris cu conținut dușmănos pentru a stabili dacă cei în cauză pot face obiectul cazului „ABILUL”, însă rezultatul a fost negativ.

– Au fost clarificate suspiciunile existente asupra numiților Călin Petru și Zahariuc Emil, elemente semnalate de organele de miliție că au confecționat ștampile din cauciuc. Asupra acestora au fost întreprinse măsuri complexe de verificare constînd în anchete informative, percheziții domiciliare, folosirea mijloacelor T.O., însă rezultatul a fost de asemenea negativ.

– Avîndu-se în vedere faptul că în luna august 1979 au avut loc difuzări și în orașul Roman Județul Neamț, s-au desfășurat activități de cooperare cu inspectoratele județene Neamț, Vaslui și Bacău, pe baza unor planuri concrete în cadrul cărora au fost identificate și supuse verificărilor o serie de elemente care corespundeau criteriilor de individualizare a autorilor [înscrisurilor.]

– Cadrele de miliție au fost instruite cu principalele aspecte, referitoare la acest caz și au fost angrenate de efectuarea de pînde, patrule, iar cu ocazia unor evenimente deosebite, la înregistrarea autoturismelor înmatriculate în județul Iași care au tranzitat județele Vaslui, Neamț și Bacău, precum și a celor din alte localități ce au sosit în orașul Iași.

– Pe linia Serviciului „S” au fost întreprinse măsuri cu caracter de permanență, care au constat în: depistarea și identificarea persoanelor care, în conținutul trimiterilor poştale abordează o problematică similară cu cea din documentele incriminate, folosesc cuvinte sau expresii asemănătoare, ori comit greșeli gramaticale de aceeași natură, folosesc matrițe ori ștampile pentru imprimarea unor texte.

– Interceptarea și exploatrea trimiterilor poștale aparținînd elementelor care au fost selectate și introduse în cercurile de suspecți

– Întocmirea unei note cuprinzînd cuvinte și expresii caracteristice și greșeli gramaticale rezultate din analiza textelor incriminate.

În contextul activităților întreprinse pînă în prezent pentru identificarea autorului s-au manifestat și unele neajunsuri:

– Nu a existat o preocupare permanentă a tuturor lucrătorilor din aparatul informativ-operativ pentru mobilizarea posibilităților de care dispun în sectoarele în care își desfășoară activitatea, pentru a- și aduce contribuția la identificarea autorului [înscrisurilor].

– Nu s-au extins suficient verificările prin rețeaua informativă și celelalte posibilități informativ- operative, avînd ca temei criteriile probabile de individualizare a autorului [înscrisurilor]

– Nu în suficientă măsură s-a apelat la alte posibilități de care se dispune în obiectivele economice, pentru identificarea de elemente care ar putea prezenta interes în acest caz.

– S-au tărăgănat măsurile de verificare a unor persoane rămase în lucru și nu s-au întreprins întotdeauna măsurile cele mai adecvate pentru elucidarea suspiciunilor ce vizau unele persoane.

– Verificările efectuate asupra unor persoane aflate în lucru s-au rezumat uneori la investigații și mai puțin s-a apelat la rețeaua informativă sau la alte posibilități ale muncii informativ-operative.

– Avînd în vedere faptul că în urma măsurilor de verificare întreprinse pînă în prezent nu au fost obținute in formații sau date de natură să ne furnizeze indicii referitoare la persoana autorului, pentru viitor propunem a se întreprinde următoarele măsuri:

1. Se va continua selecția rețelei informative și a altor surse de informare, instruirea și dirijarea lor cu sarcini specifice, de natură să conducă la identificarea de noi persoane care ar putea fi suspectate în caz, persoane care să se încadreze în criteriile de individualizare, urmînd a fi supuse unor verificări complexe.

Răspund: șefii de servicii și compartimente informativ-operative

Termen: 30 05 1984

2. În același scop vor continua verificările în obiectivele economice de pe raza municipiului Iași, apelîndu-se în acest sens și la cunoștințele și serviciile unor persoane oficiale de încredere.

Răspund: șefii de servicii și compartimente informative

Termen: 25 06 1984

3. Se va face o selecție și a persoanelor ce pot fi suspectate din mediul rural și din celelalte orașe din județ întocmindu-se în acest sens tabele pe localități și stabilindu-se responsabilități și termene precise pentru efectuarea de verificări complexe.

Răspund: șefii serviciilor și compartimentelor informativ-operative cu responsabilități în mediul rural

Termen: 25 06 1984

4. Toți lucrătorii serviciilor informativ-operative își vor delimita din baza de lucru și din semnalările ce le dețin, cercuri de suspecți în caz, care vor fi centralizate la nivelul serviciului din care fac parte, întocmindu-și tabele, din care un exemplar va fi înaintat Serviciului Special „S”. Introducerea de persoane în cercul de suspecți se va efectua numai cu aprobarea șefului serviciului, iar scoaterea cu aprobarea șefului securității.

Răspund: șefii serviciilor și compartimentelor informativ-operative

Termen: 30 06 1984

5. Pentru fiecare element suspect luat în lucru, se va întocmi o fișă personală care va cuprinde date de identificare a persoanei, motivele suspicionării, măsurile de verificare întreprinse, mijloacele folosite, concluzii desprinse, propuneri de soluționare.

Răspund: șefii serviciilor și compartimentelor informativ-operative

Sarcină: permanentă

6. Vor fi continuate verificările asupra elementelor suspecte rămase în lucru, elemente identificate pe baza unor semnalări, investigații efectuate în obiectivele economice, din studiul dosarelor de înmatriculări și radieri ale autoturismelor proprietate personală, cît și din evidența artiștilor plastici amatori. Pînă la data de 30 05 1984 se vor întocmi tabele cu aceste persoane, pe servicii, un exemplar urmînd a fi predat Serviciului Special „S”.

Răspund serviciile și compartimentele informativ-operative

Termen 30 06 1984

7. Vor fi definitivate verificările întreprinse asupra persoanelor care au fost abandonate din rețeaua informativă pentru manifestări ostile, nesinceritate, refuz de colaborare sau deconspirări.

Răspunde: Șeful Serviciului II Termen: 30 06 1984

8. Se va acționa mai operativ pentru verificarea informațiilor privind pe numitul Turcu Anibal, element semnalat de I[nspectoratul].J[udețean]. Bacău al Ministerului de Interne. în prezent semnalat la Direcția Apelor Prut, în funcție de conducător auto, în baza notei de sarcini întocmită în acest sens.

Răspund: șefii Serviciului „S” ș II Termen: 15 06 1984

9. Întreprinderea de verificări complexe în vederea elucidării suspiciunilor existente asupra numiților [...], aflați în atenția Serviciului II, a numitului Chișcă Ștefan și a celor care fac obiectul DUI „Escrocul” și „Bălan” din atenția Serviciului I

Răspund: șefii serviciului I și II Termen: 30 06 1984

10. Vor fi continuate măsurile de verificare a persoanelor semnalate de organele Contra.Iinformative. ca suspecte în acest caz, respectiv [...]

Răspund: șefii serviciului I, II și „S” Termen: 15 06 1984

11. Vor fi reaudiați numiții [...] persoane care l- au văzut pe autor cu prilejul difuzării din tramvai în ziua de 23 septembrie 1982, în vederea identificării de noi elemente legate de persoana autorului, care ar putea fi exploatate în continuare cît și pentru a ne relata dacă eventual l-au mai văzut pe autor între timp.

Răspunde: șeful Serviciului II Termen: 20 05 1984

12. Lucrătorii serviciilor informativ – operativ vor obține fotografii de la suspecții mai importanți care vor fi arătate numiților[...].

Răspund: șefii serviciilor informativ – operative Termen: 15 06 1984

13. Pe linia Serviciului „S” vor fi întreprinse măsuri cu caracter de permanență, constînd în studiu grafic, identificarea persoanelor care folosesc matrițe ori ștampile confecționate artizanal sau a celor care folosesc în trimiterile poștale cuvinte, expresii sau comit greșeli gramaticale de aceeași natură cu cele ale autorului fițuicilor din acest caz.

Răspunde: șeful Serviciului Special „S”

14. Va fi identificată persoana de la Secția de Utilaj Tehnologic a Întreprinderii Mecanice „Nicolina” Iași, care în anul 1979 a redactat un memoriu adresat organelor locale de partid în numele și semnat de „un grup de muncitori comuniști”

Răspund: șefii Serviciului II și „S” Termen: 15 06 1984

15. Șeful Serviciului „S” și ofițerul coordonator al Unității Speciale „S” vor asigura reinstruirea pe servicii a cadrelor securității județului Iași în legătură cu problematica cazului, criteriile de individualizare a autorului și sarcinile ce urmează a fi întreprinse.

Răspund: șeful Serviciului „S” și colonelul Schlupex Petru

Termen: 30 05 1984

16. Cu sprijinul Unității Speciale „S”, în cadrul cooperării vor fi angrenate cu sarcini concrete și Inspectoratele Județului Vaslui, Neamț și Bacău.

Răspunde: colonel Schlupex Petru

17. Continuarea procesului de instruire a cadrelor de miliție cu sarcinile ce le revin în acest caz și în general pe linia problemei înscrisuri cu prilejul unor evenimente politice mai deosebite precum și a personalului operativ din unitățile economice de transport în comun (tramvaie, autobuze, taximetre) cît și a celui de la CFR pentru a ne sesiza aspecte ce ar putea prezenta interes operativ.

Răspund șefii Servici II și „S” Sarcină permanentă

18. Săptămînal cazul va fi analizat la nivelul fiecărui serviciu în parte, iar lunar la nivelul șefului securității.

Șeful Serviciului Special „S”, Colonel,

Casparovici Eugen


BACK