Ianuarie 2019

Un alt „dosar artă-cultură” (X)
„Noi forme de represiune: identificarea înscrisurilor
anonime şi «reinstruirea întregului potenţial informativ»
(o «sarcină nerezolvată»)
în conformitate cu ordinele direcţiei securităţii statului” (1)


După 1980, în cea de-a treia şi cea mai atroce decadă a dictaturii Ceauşescu, Inspectoratul Judeţean Iaşi – Securitate, în strînsă colaborare cu Direcţia Securităţii Statului, va lua măsuri de o complexitate inimaginabilă, marcînd toate categoriile sociale, instituţiile statului. Se presimte clătinarea sistemului din lipsa de încredere care începe să fie la ordinea zilei, chiar din interiorul instituţiilor supreme de represiune (Securitatea şi Miliţia).

În studiul documentelor pe această temă începînd cu acesta de faţă, se constată înăsprirea rapoartele privind măsurile împotriva „cazului ABILUL”, denumit cu acest nume de cod de obiectiv care priveşte răspîndirea de manifeste cu proteste vehemente împotriva dictaturii, a regimului politic. Aceste proteste scrise (vom vedea că autorul sau autorii nu vor fi descoperiţi niciodată) au circulat în regiunea Iaşi vreme de mai mulţi ani, în trei etape: 1979, 1980 şi 1982 după cum urmează:

1) Prima răspîndire a manifestelor din 1979 s-a efectuat prin serviciile Poştei Române, a început din oraşul Roman, din direcţia oraşului Vaslui, a continuat în oraşul Tg. Frumos şi s-a încheiat la oraşul Iaşi. In Roman şi Iaşi manifestele au fost introduse şi în cutiile poştale ale unor persoane fizice domiciliate în blocuri de locuinţe.

Aceste manifeste au fost expediate prin Poşta Română către unele Comitete municipale ale PCR.

2) A doua răspîndire s-a efectuat în 1980, pe raza municipiului Iaşi. Manifestele au fost difuzate pe raza a 10 km în diverse locuri cu acces spre pieţele publice, mai ales în puncte mai frecventate de populaţie. Manifestele au circulat începînd cu Facultatea de Ştiinţe Economice, depuse în opt puncte importante (străzi, pieţe, cartiere etc.). Ele au fost afişate pe vitrinele unor magazine, clădiri, stîlpi de electricitate, garduri, precum şi împrăştiate în sălile unor imobile precum şi în curtea I.R.E. Iaşi.

3) A treia răspîndire a avut loc în 1982, de asemeni pe raza municipiului Iaşi. Manifestele au fost plasate în cutiile de scrisori în cîteva cartiere de blocuri, în unele staţii de tramvai de pe traseul Copou – Zona Industrială – staţia Cuza Vodă (aici autorul, aflat în tramvai, a aruncat manifestele pe fereastră după plecarea tramvaiului din staţie), fiind „depistate şi colectate”.

Este de reţinut faptul că aceste trei răspîndiri de manifeste împotriva dictaturii Ceaşescu au avut loc în timpul unor evenimente politice de mare importanţă în acel moment politic: Congresul al XII-lea al PCR şi vizitele „de lucru” ale lui Nicolae Ceauşescu în anii 1980 şi 1982 în oraşul Iaşi...

Voi reveni în amănunt asupra acestor documente ce oglindesc acţiuni ce reprezintă o parte importantă din premisele mişcării revoluţionare de la Iaşi din 14 Decembrie, mişcare cu care a început, de fapt, căderea dictaturii în România, ea fiind, de fapt, debutul Revoluţiei Române din 1989.

În septembrie 1983 cazul „ABILUL” este reluat, cercetat şi disecat „la sînge”. Toată suflarea de pe întreaga rază a municipiului Iaşi va fi supusă cercetărilor. O adevărată prigoană de o vehemenţă ce sporeşte de la oră la oră se abate asupra întregii regiuni, cu precădere asupra oraşului Iaşi. Pe lîngă aceasta, vedem că sînt antrenate în reţeaua informativă categorii socio-profesionale neadecvate acestui profil cît şi persoanele suspecte de acţiune. Cîteva puncte de pornire a „asaltului” se cer extrase din cercetarea întreprinsă de către organele securităţii. Ofensiva avea să urmeze:

1 – stabilirea criteriilor de selectare a persoanelor ce pot fi incluse în cercul de suspecţi

2 – instruirea cu sarcini concrete a reţelei informative din rîndul clerului ortodox şi catolic

3 – semnalarea elementelor suspecte sau persoane care l-ar fi văzut pe difuzorul de manifeste [„înscrisuri anonime”]

4 – selecţionarea de informatori din rîndul persoanelor suspecte, repartizate serviciilor informative şi reverificate

5 – studierea cărţilor de imobil (exemplarul doi!) aflat la Miliţia Municipiului Iaşi şi selectarea unor serii de persoane suspecte

6 – selectarea unor persoane suspecte din cele care au achiziţionat autoturisme pînă la prima difuzare de manifeste – 1979, studiindu-se dosarele de înmatriculare şi radiere a autoturismelor proprietate personală

7 – obţinerea de tabele cu membrii cenaclurilor de arte plastice de pe raza judeţului Iaşi, avîndu-se în vedere profesionalismul cu care au fost confecţionate matriţele manifestelor

8 – percheziţii domiciliare ori la locul de muncă şi controlul autoturismelor

9 – stabilirea colectivelor de elevi care s-au deplasat cu tramvaiul într-una din zilele răspîndirii manifestelor din anul 1982

10 – tabele cu persoane cazate la hoteluri la datele respective, printre ele putînd fi autorul manifestelor dacă acesta ar fi locuit în altă localitate

11 – identificarea persoanelor care folosesc ştampile confecţionate artizanal

* * *

Inspectoratul Judeţean Iaşi – Securitate Strict secret

Serviciul special „S”- 30 septembrie 1983 Exemplar nr. 3

Adnotare marginală olografă: „[Către] locotenent Tiron: „La prima comparare de raport profesional să prezentaţi ofiţerilor aceste concluzii şi măsurile ce se întreprind pentru descoperirea cerută”.

Semnat indescifrabil (n.m. - I.D.)./Aprob/ Şeful inspectoratului/Colonel Copilu Victor

NOTĂ DE ANALIZĂ ŞI SARCINI

în cazul „ABILUL”

În conformitate cu ordinele D[irecţiei]S[ecurităţii]S[tatului]şi ale unităţilor centrale de linie de a se întreprinde măsurile ce se impun pentru identificarea înscrisurilor anonime (sublinierea mea – I.D.) ce fac obiectul cazului „ABILUL” după redifuzările ce au avut loc în oraşul Iaşi în luna septembrie 1982, periodic cazul a fost analizat de către conducerea inspectoratului, cu participarea şefilor compartimentelor informativ – operative, stabilindu-se măsuri pentru executarea cărora au fost antrenate toate cadrele inspectoratului nostru.

La unele analize au participat şi delegaţi din partea Unităţii Speciale „S” şi Direcţiei a I-a din cadrul D.S.S.

Avîndu-se în vedere faptul că în luna august 1979 s-au executat difuzări şi în Judeţul Neamţ, respectiv în judeţul Roman, s-au desfăşurat activităţi în cooperare cu inspectoratele judeţene Neamţ, Vaslui şi Bacău, pe baza unor planuri concrete, iar în luna iulie 1983 au avut loc analize la toate inspectoratele susmenţionate.

La analize a participat şi colonel Schlupek Petru de la Unitatea „S” Bucureşti. Cu acest prilej participanţii la analiză au fost informaţi cu aspectele mai deosebite referitoare la ultimele difuzări şi argumentele care stau la baza criteriilor de individualizare a autorului, iar în cazul discuţiilor au fost emise şi alte păreri şi ipoteze, pe baza cărora s-au întocmit planuri de măsuri cu sarcini concrete pentru fiecare din inspectoratele amintite.

În baza măsurilor preconizate la analizele ce au avut loc în acest caz, au fost executate pînă în prezent următoarele sarcini principale:

– Şefii compartimentelor informativ-operative au procedat la reinstruirea cadrelor de securitate cu criteriile de selectare a persoanelor ce pot fi incluse în cercul de suspecţi.

– A fost reinstruit întregul potenţial informativ cu sarcini generale, pentru a ne semnala elemente suspecte, cît şi persoane care ar avea cunoştinţe cu privire la difuzările[înscrisurilor anonime] din acest caz.

– Reţeaua informativă din rîndul clerului ortodox şi catolic a fost instruită cu sarcini concrete, deoarece prin natura activităţilor specifice intră în contact cu o mare parte a populaţiei, de multe ori chiar la domiciliul acestora (subl. mea – I.D.).

– Ţinîndu-se cont de zonele de difuzare s-a procedat la selectarea şi instruirea reţelei informative din acest perimetru, cu sarcini concrete, în scopul de a ne semnala elemente suspecte sau persoane care l-ar fi văzut pe difuzor.

– Din rîndul persoanelor suspecte verificate anterior în acest caz, au fost selecţionate un număr de 182 de persoane care au fost repartizate serviciilor informative şi supuse reverificărilor.

– Au fost restudiate semnalările anterioare, existente la serviciile informative şi exploatate cele obţinute ulterior ultimelor difuzări[a înscrisurilor anonime], în scopul identificării unor informaţii care să poată fi exploatate în caz. Pe baza acestora au fost deduse un număr de 138 de persoane suspecte şi s-a procedat la verificarea lor complexă.

– În baza studiului exemplarului al doilea al cărţilor de imobil existente la Miliţia Municipiului Iaşi şi a investigaţiilor efectuate la Circumscripţia Financiară au fost selectate o serie de persoane suspecte. Ca urmare a acestor măsuri şi avînd în vedere nota cuprinzînd criteriile de individualizare a autorului întocmită de Serviciul „S”, au fost luate în verificări un număr de 45 persoane.

– A fost definitivată operaţiunea de studiere a dosarelor de înmatriculări şi radieri a autoturismelor proprietate personală, din arhiva inspectoratului, fiind selectate pe baza criteriilor de individualizare a autorului din acest caz, un număr de 168 persoane suspecte, dintre cele care au dobîndit autoturisme pînă la prima difuzare[a înscrisurilor anonime] din luna august 1979.

– Plecînd de la ideea sugerată de conţinutul fiţuicilor în litigiu, că autorul îşi desfăşoară activitatea într-unul din obiectivele economice de pe raza Municipiului Iaşi, au fost iniţiate măsuri de identificare a persoanelor cunoscute ca recalcitrante sau cu nemulţumiri şi au manifestări ce le-ar putea plasa în rîndul suspecţilor din cazul în speţă, în următoarele întreprinderi: I.M. Nicolina, I.I.S. Ţesătura, C.F.S., Mase Plastice, I.R.E., Metalurgica, T.C. Ind, fiind selecţionate un număr de 25 persoane suspecte.

– Avîndu-se în vedere îndemînarea cu care au fost confecţionate matriţele, s-au obţinut tabele cu membrii cenaclurilor de arte plastice de pe raza judeţului Iaşi, din rîndul cărora s-au selecţionat un număr de 18 persoane suspecte care au fost semnalate sectorului informativ pentru verificare.

Din baza de lucru a serviciilor informative au fost selectate 117 persoane ce puteau fi suspectate în acest caz. Aceste persoane au fost supuse unor verificări informativ-operative complexe inclusiv pătrunderi secrete sau percheziţii domiciliare ori la locul de muncă. În această categorie de suspecţi au fost incluşi şi unii autori de înscrisuri anonime identificaţi anterior, însumînd în total 146 persoane.

În urma verificărilor întreprinse au fost clarificate suspiciunile asupra unui număr de 466 de persoane care au fost scoase din sfera preocupărilor noastre.

La analiza rezultatelor verificărilor întreprinse asupra acestor persoane suspecte au participat şi ofiţerii de la problema înscrisuri anonime.

În prezent sîmt în verificări la serviciile informativ – operative un număr de 250 de persoane provenind din baza de lucru, din informaţiile obţinute de la reţeaua informativă şi alte surse, din investigaţiile întreprinse în rîndul sculptorilor amatori, a proprietarilor de autoturisme şi în unele obiective economice de pe raza municipiului Iaşi.

Pe servicii situaţia se prezintă după cum urmează: Serviciul 1 = 46 [persoane]; Serviciul 2 = 190 [persoane], Serviciul 3=3[persoane]; Compania 0620 = 7; C.I.[Contrainformaţii] = 4.

Au fost stabilite colectivele de elevi (subl. mea – I.D.) care în dimineaţa zilei de 23.09.1982 s-au deplasat cu tramvaiul din Piaţa Tineretului (unde au avut loc difuzări [de înscrisuri]) în zona industrială şi la Casa de oaspeţi [din] Bucium. Din verificările efectuate în rîndul acestora, pentru a stabili date cu privire la difuzor, rezultatul a fost negativ.

În ipoteza că autorul ar putea fi dintr-o altă localitate şi a fost cazat în vreun hotel în oraşul Iaşi în timpul celor 3 difuzări (1979, 1980, 1982) s-au obţinut tabele cu persoanele cazate la hoteluri (subl. mea – I.D.) la datele respective, urmînd a fi studiate pentru a identifica persoane care au fost prezente în cele trei perioade.

În legătură cu informaţia furnizată de sursa „IOAN” din legătura Serviciului 1, referitoare la numitul Lazăr Constantin, cioplitor în piatră pentru monumente funerare, s-au efectuat investigaţii, atît asupra susnumitului cît şi persoanelor care fac parte din echipa sa (subl. mea – I.D.) şi s-a întocmit o notă cu sarcini concrete, notă ce se află în curs de executare la Serviciul 2.

A fost elucidată informaţia primită de la organele Miliţiei Municipiului Iaşi cu privire la trei infractori care se aflau în cercetare pentru fals şi uz de fals, stabilindu-se că nu pot face obiectul cazului „ABILUL” ca şi semnalarea referitoare la cei doi ţigani din Dorohoi.

S-a continuat procesul de instruire a cadrelor de Miliţie cît şi personalului din transportul în comun, inclusiv taximetrişti, cît şi personalul C.F.R. care s-au arătat interesaţi şi ne-au furnizat unele informaţii. Această activitate s-a înscris şi în programele de măsuri cu prilejul zilei de 30 Decembrie 1982 şi zilelor de 1 şi 2 mai 1983, a zilei de 23 August 1983 precum şi ale altor evenimente ce au avut loc în această perioadă.

S-a insistat ca organele de Miliţie să acorde cu mai multă atenţie cu ocazia percheziţiilor domiciliare şi controlului autoturismelor (sub. mea – I.D.), unor aspecte de interes operativ pe linie de înscrisuri anonime cu conţinut duşmănos.

Cu ocazia unor evenimente deosebite organele de miliţie au întreprins măsuri pentru înregistrarea autoturismelor înmatriculate în judeţul Iaşi, care au tranzitat judeţele Vaslui, Neamţ şi Bacău, precum şi a autoturismelor din alte localităţi ce au sosit în oraşul Iaşi.

Pe linia Serviciului „S” au fost întreprinse măsuri cu caracter de permanenţă care se referă la studiul grafic, la identificarea persoanelor care folosesc ştampile confecţionate artizanal, precum şi identificarea de persoane care folosesc în trimiterile poştale cuvinte, expresii, sau comit greşeli gramaticale de aceeaşi natură cu cele ale autorului fiţuicilor din acest caz (subl. mea - I.D.).

Cu prilejul aniversării unor evenimente politice mai importante, sau pe timpul derulării unor asemenea evenimente, întreg efectivul inspectoratului a fost mobilizat cu sarcini concrete, printre care şi la executarea de patrulări şi pînde, pentru a preveni redifuzări în caz sau pentru a prinde în flagrant pe autor (subl. mea – I.D.).


* * *

În activitatea de depistare a autorului din acest caz, s-au manifestat şi unele neajunsuri:

– Nu a existat o preocupare permanentă a tuturor lucrătorilor din aparatul nostru informativ-operativ, pentru a-şi mobiliza toate posibilităţile ce i le oferă sectorul în care îşi desfăşoară activitatea pentru a-şi aduce contribuţia la identificarea autorului cazului în speţă.

– Nu s-au extins suficient verificările prin reţeaua informativă şi celelalte posibilităţi informativ-operative, avînd ca temei criteriile de individualizare a autorului.

– Nu în suficientă măsură s-a apelat la alte posibilităţi de care se dispune în obiectivele economice, pentru identificarea de elemente ce prezintă interes în acest caz.

– Se tărăgănează măsurile de verificare a unor persoane rămase în lucru şi nu se întreprind întotdeauna măsurile cele mai adecvate pentru elucidarea suspiciunilor ce vizează unele persoane.

– Verificările efectuate asupra unor persoane aflate în lucru se rezumă uneori la investigaţii şi mai puţin se apelează la reţeaua informativă sau la alte posibilităţi ale muncii informativ – operative.

În scopul activizării tuturor lucrătorilor din aparatul informativ-operativ pentru a se implica mai concret în rezolvarea acestui caz va trebui să se insiste ca aceştia să cunoască mai bine elementele cazului şi îndeosebi criteriile de individualizare, dar şi pentru a-i mobiliza efectiv prin individualizarea unor sarcini concrete încadrate în termene ferme de executare.

Criteriile de individualizare formulate limitativ pentru restrîngerea cercului de suspecţi, nu trebuie absolutizate, concluziile desprinse din unele cazuri rezolvate, respectiv „COCOR” şi „STRADA”, obligîndu-ne să le extindem, avîndu-se în vedere:

elemente nemulţumite, hotărîte de a întreprinde acţiuni ostile;

elemente prudente cu comportări corecte, fără manifestări negative deschise, dar care pot fi capabile a întreprinde acţiuni ostile în mod abil;

elemente excluse din reţeaua informativă (subl. mea – I.D.) pentru manifestări duşmănoase;

persoane care ne-au predat înscrisuri (subl. mea – I.D.), din cele difuzate în caz, şi în rîndul cărora ar putea fi autorul, care dovedind abilitatea ar putea să ne deruteze (subl. mea – I.D.).


BACK