Apr 26, 2018

Posted by in ESEU

Ioana DIACONESCU – Un alt „dosar artă-cultură”. „Reinstruirea întregii rețele la nivelul tuturor cenaclurilor literare din județul Iași”

 

În numărul trecut al revistei am deschis Dosarul 01607 v.1 – Artă și Cultură volumul II din Arhiva C.N.S.A.S. instrumentat de Inspectoratul Județean Iași – Securitate din care am ales, spre publicare, segmentul „cenacluri și cercuri literare”. Continui în numărul de față partea a II-a din documentarul dedicat acestui segment, în care se relevă măsurile cu mult mai severe luate de Securitate ( în orice fel de mediu cultural, în special cel literar ), în Județul Iași față de alte zone din țară. În cazul Iașului, așa cum spuneam în prima parte a documentarului cu tema „cenacluri și cercuri literare” , urmărirea informativ – operativă precum și măsurile de represiune față de mediul scriitoricesc au fost sporite mai cu seamă după anii 80’. În această perioadă nefastă, rețelelor informative li se cere o “conlucrare și un schimb de informații mai eficient cu ofițerul din problemă”. Aceste rețele vor fi „reinstruite cu sarcini de profil”, fiind recrutate numai „cele de calitate”. Sunt racolate și (re)instruite mai vechi sau mai noi echipe de colaboratori (informatori, surse, persoane de legătură). Noi practici care ridică semne de întrebare asupra raportării obiective precum și a nominalizărilor prezente în cazul unor „numiți” (“obiective” ale securității) și a lipsei nominalizărilor în cazul unor “elemente” (și ele “obiective” ale securității, supuse “avertizărilor”, “atenționărilor”, “rapoartelor la direcțiile centrale”, “semnalărilor la alte compartimente de muncă”, ”semnalărilor organelor de miliție” etc.) apar în alcătuirea rapoartelor în care este tot mai evident rolul “colaboratorului” (informator,sursă sau persoană de legătură), în cazul nostru după anii ’80 cînd lațul se strînge. În acești ani serviciile secrete ale României Socialiste sporesc numărul rețelelor informative “de calitate” deoarece se constată “lipsuri în ce privește munca cu rețeaua informativă”. Teama de intelectuali este la ordinea zilei. Ordinele date de Ceaușescu neliniștitului șef al Securității Iulian Vlad sunt în măsură să tulbure apele și așa tulburate ale mediului cultural, cu precădere cel literar, al României. Începînd cu luna iunie 1985, colonelul Ciurlău Constantin, locțiitorul șefului Securității Județului Iași, emite rapoarte către generalul Aron Bordea, șeful Direcției a V-a a Securității Statului, în legătură cu cenaclurile și cercurile literare ale Iașului. 

 

În paralel cu rețeaua informativă au fost cultivate și lărgite relațiile oficiale care au contribuit cu informații la stăpînirea situației operative din problemă(sublinierea mea – I.D.). Există [și] o conlucrare principială cu conducerea Centrului de îndrumare care coordonează activitatea acestor cenacluri, cu conducerea cenaclurilor prin intermediul cărora s-au rezolvat unele problem de muncă.

Din datele și informațiile obținute de la rețeaua informativă cît și din exploatarea celorlalte mijloace ale muncii de securitate, în perioada la care se referă prezentul raport au rezultat următoarele aspecte mai importante:

– Unii tineri creatori din dorința de afirmare și aflîndu-se sub influența unor elemente dușmănoase caută să strecoare în lucrările lor unele concepții și idei ostile. Astfel putem cita cazul numitului VASILIU LUCIAN, poet, muzeograf la Muzeul de literatură al Moldovei, membru al Cenaclului “Junimea” care aflîndu-se sub influența numiților PIȚU LUCA, lector la Universitatea Al.I. Cuza, ANTONESEI LIVIU, cercetător la Centrul de Științe sociale (lucrați în DUI de către Serv. 3 pentru relații suspecte cu foștii lectori francezi), a strecurat în volumul de versuri publicat la editura „Junimea” din Iași – „Mona Monada” –, poezia „Proprii ipostaze ale propriei geneze”. În poezia respectivă autorul în mod anagramat

face afirmația: “De multe ori lovitu-m-au în tinerețea mea/și niciodată nu m-au biruit” iar în literele amestecate din textul poeziei apare numele șefului statului roman. De asemenea, în volumele date cu autograf autorul taie cuvîntul “TATA” și îl înlocuiește cu „DICTATORUL” făcînd aluzii la personalități politice. Cel în cauză este lucrat prin DUI; activitatea sa a fost documentată pentru influențare pozitivă.

O situație asemănătoare o prezintă și numiții: DAN HOISIE, ADI CRISTI, N. PANAITE ȘI VLAD TUDOR, membri ai cenaclului „Ion Creangă” care în poezia și proza pe care o scriu caută să strecoare unele idei tendențioase cu nuanță de nemulțumire. Numitul DAN HOISIE este în S[upraveghere]I[nformativă] I.

– Unii dintre scriitorii consacrați cunoscuți cu atitudine ostilă caută să atragă în jurul lor o parte din creatorii semnalați cu idei și comentarii necorespunzătoare în scopul influențării lor. Unul din aceștia este BRUMARU EMIL, poet, membru al Uniunii Scriitorilor, în prezent corector la revista „Convorbiri literare”, lucrat în DUI pentru manifestări dușmănoase. Cel în cauză se află în atenția emigrației reacționare intelectuale din Franța care prin intermediul Fundației pentru întrajutorarea intelectualilor europeni i-a acordat o bursă de documentare în Franța.

Susnumitul a reușit în anul 1983/1984 să atragă în jurul său o parte dintre tinerii creatori nemulțumiți că nu sunt publicați. Printre aceștia menționăm pe Adi Cristi, N. Panaite, Dan Giosu semnalați și cu unele comentarii dușmănoase privind așa-zisă lipsă de libertate în țara noastră. În anul 1984 prin măsurile informativ-operative întreprinse de organele noastre grupul a fost destrămat.

În legătură cu atragerea tinerilor în jurul său, BRUMARU EMIL a afirmat: „Mă interesează să cunosc cît mai mulți tineri care scriu, să le văd scrierile, să le cunosc concepțiile, gîndurile și preocupările. Mă interesează legătura cu acești tineri care scriu, dar nu pentru partid, ci pentru frumusețea și nobila preocupare de a scrie.”

– Comentarii negative cu privire la reducerea planurilor editoriale, a cantității de hîrtie și a faptului că se practică sistemul preferențial al publicării în paginile revistelor și a[le volumelor] editurii “Junimea”.

Astfel de nemulțumiri se observă în general în rîndul tinerilor creatori care întîmpină greutăți în afirmarea lor pe plan literar prin publicarea volumelor de debut. Referitor la acest aspect, ȘTEFANACHE ALEXANDRU, poet, membru al cenaclului “Junimea”afirma: “Este greu pentru noi tinerii să ne putem afirma mai ales acum cînd editura umblă după rentabilizare. Pentru a reuși să publici trebuie ori să ai pe cineva cu greutate care să te sprijine ori să renunți la dreptul de autor în favoarea redactorului de carte care să te susțină”.

Din acest motiv mulți tineri scriu dar nu prezintă lucrările pentru publicare. Cei mai mulți, chiar dacă nu sunt studenți, își îndreaptă atenția spre revistele studențești “Opinia” și “Dialog”, unde consider că “cenzura” este mai slabă și de aceea au mai multe șanse de reușită.

– Unii tineri scriitori, membri ai cenaclurilor literare caută în lucrările lor să dea o interpretare denaturată a realizărilor regimului socialist de țara noastră. Astfel, numitul Liviu Cangeopol absolvent a trei ani a (sic!) Facultății de filologie, membru al Cenaclului „Junimea”, a încercat, de mai multe ori, să prezinte o poezie intitulată „Țăranii” care avea un conținut politic necorespunzător. Această poezie se referea la unele neajunsuri din sectorul cooperatist agricol și îndeosebi la faptul că țăranii sunt obligați să-și dea produsele statului, remunerarea lor fiind sub munca prestată. Cel în cauză a fost atenționat în anul 1985 și se află în contactul nostru în vederea influențării pozitive. Este luat în S[upraveghere] I[nformativă].

Pînă în prezent nu am primit informații din care să rezulte că unii tineri cu concepții dușmănoase s-ar fi constituit în cenacluri ori cercuri literare neautorizate.

Baza de lucru din acest sector de activitate se compune din:

– 1 DUI deschis asupra numitului Vasiliu Lucian, muzeograf la Muzeul de literatură al Moldovei, Membru în conducerea Cenaclului “Junimea”, luat în lucru pentru scrieri cu conținut ostil. A fost avertizat în anul 1984, elementul aflîndu-se în contactul nostru în vederea influențării pozitive;

– 3 elemente cuprinse în supraveghere informativă cu prioritate, luate în lucru pentru scrieri cu conținut tendențios și comentarii negative privind “așa-zisa” lipsă de libertate și creație.

Pe linia compartimentului „Tineret învățămînt” mai sunt luate în lucru 3 elemente pentru scrieri tendențioase.

În perioada la care se referă prezentul raport au mai fost cuprinse un număr de 3 elemente în evidența dosarului “Artă-Cultură” care au fost scoase datorită clarificării suspiciunilor care au existat asupra lor.

În atenția organelor noastre mai există un număr de 5 elemente din rîndul membrilor cenaclurilor literare care deși nu sunt luate în lucru în mod organizat, fac obiectul unor verificări de securitate (sublinierea mea – n.m. I.D.). Asupra acestor persoane urmează să hotărîm dacă prezintă interes pentru a fi luate în lucru în mod organizat.

Activitatea de prevenire în perioada 1 I 1984 – pînă în prezent a fost realizată prin următoarele măsuri:

– 1 avertizare în DUI „Muzeograful”

– 4 atenționări

– 8 influențări

– 7 informări trimise organelor de partid (informările înaintate nu se refereau strict la Cenaclurile literare, ci erau cuprinse aspecte și elemente din acest domeniu de activitate)

– 2 rapoarte la direcțiile centrale

– peste 30 de informări verbale făcute conducerilor cenaclurilor literare și la conducerea Centrului de îndrumare

– 8 semnalări la alte compartimente de muncă

– 1 semnalare la organele de miliție

Raportăm că analiza muncii de securitate în cenaclurile literare s-a desfășurat la nivelul conducerii securității în luna februarie 1984, cu care ocazie s-au desprins următoarele concluzii:

– s-au constatat lipsuri în ceea ce privește munca cu rețeaua informativă (sublinierea mea – I.D.) în sensul că aceasta nu asigură cunoașterea în bune condițiuni a situației operative, nu toată rețeaua are putere de pătrundere în intimitatea acestora;

– unele informații nu au fost puse imediat în lucru din care cauză s-au pierdut momente operative;

– nu a existat o conlucrare eficientă cu celelalte compartimente de muncă în obiectivele cărora există cenacluri literare în vederea cunoașterii și stăpînirii situației operative din mediu.

Avînd în vedere stadiul muncii în problemă, s-a ordonat lichidarea lipsurilor constatate (sublinierea mea – I.D.) și îmbunătățirea activității prin realizarea următoarelor sarcini:

1 – Recrutarea de rețea informativă de calitate(sublinierea mea – I.D.) care să asigure stăpînirea în bune condițiuni a situației operative eșalonată astfel:

– 2 surse în 1984 – realizate;

– 2 surse în 1985 (1 informator recrutat

1 informator urmează a fi recrutat la cenaclul din Hîrlău

în trim. III 1985)

2 – Reinstruirea întregii rețele informative la nivelul tuturor cenaclurilor literare din județ[ul Iași](sublinierea mea), cu sarcini pe profil în vederea cunoașterii tuturor elementelor cu preocupări literare, conținutul scrierilor, eventuale lucrări de sertar, etc. În acest sens să existe o conlucrare și un schimb de informații mai eficient cu ofițerul din problemă.

3 – Verificarea în evidențele de Securitate a participanților la cenaclurile literare în vederea identificării elementelor cunoscute cu antecedente politice ori penale și a descendenților lor.

4 – Folosirea mijloacelor special în locurile unde eventual aceștia s-ar aduna în mod neoficial pentru cunoașterea persoanelor cu scrieri cu conținut dușmănos, a preocupărilor lor, intenții, etc.

5 Informarea organelor de partid și raportarea la Direcția I-a a problemelor deosebite ce vor fi stabilite în procesul muncii informativ-operative din problemă.

Raportăm că prin realizarea sarcinilor ordonate cu ocazia analizei munca în problem s-a îmbunătățit.

Există o conlucrare mai eficientă cu celelalte compartimente de muncă(sublinierea mea – I.D.), ceea ce a dus la cunoașterea și stăpînirea situației operative în rîndul acestor categorii de persoane în cele mai bune condițiuni.

Pt. Șeful Securității Jud.,

Locțiitor șef securitate,

Colonel,

Ciurlău Constantin Șeful Serviciului I

Colonel ,

Andronache Ovidiu

* * *

DICȚIONAR

I n f l u e n ț a r e p o z i t i v ă – metodă folosită de Securitate în timpul regimului comunist pentru a determina direct (de către ofițerul de Securitate sau conducerea de partid) sau indirect (prin intermediul informatorilor, prietenilor, colegilor de serviciu, familiei) atitudini pe linia regimului comunist, de către persoane cu „manifestări ostile” sau de către cele în atenția serviciilor secrete comuniste. Acțiunea de influențare pozitivă și eficiența ei erau consemnate în documente de tipul raportului de influențare pozitivă, raport informativ etc.

S [upraveghere] I [nformativă (generală)] – formă primară de urmărire desfășurată asupra uni persoane sau unui grup pe o perioadă limitată de timp (de regulă treizeci de zile) pentru clarificarea unor suspiciuni sau verificarea unor informații de primă sesizare – obiectul unei acțiuni operative la un moment dat.

R e ț e a  i n f o r m a t i v ă – Totalitatea tuturor surselor alcătuitoare acestei structuri (ca principal instrument de lucru în munca operativă)aflate în legătura unui ofițer sau unei unități a Securității la un moment dat. Definițiile diverselor categorii de persoane care au devenit surse au variat în timp, păstrîndu-se, însă, ca noțiuni de bază cele de colaborator, informator, rezident, persoană de sprijin(sau de legătură) și gazdă casă de întîlniri.

( V A U R M A)

Revista indexata EBSCO