Jan 19, 2018

Posted by in Ex libris

Pompiliu CRĂCIUNESCU – Români din Paris

 

Publicat la Paris în septembrie 2017 şi lansat cu prilejul celei dintîi ediţii a Colocviului Internaţional Exipora (Mediaş, 20-23 octombrie), volumul semnat de către Louis Monier şi Basarab Nicolescu sub titlul Roumains de Paris[*] marchează o luminoasă breşă în timp şi un răgaz contra timpului. Este o carte care restituie şi instaurează. Restituie o micro-galerie de „monştri sacri” (nouă la număr, tot atîţia cîţi s-au ivit în obiectivul celebrului artist-fotograf, printre care Vintilă Horia, Emil Cioran, Stéphane Lupasco), şi instaurează o galerie de „personalităţi contemporane” – treizeci şi trei în total – a căror existenţă şi operă se leagă de spaţiul cultural parizian în diverse grade. Întîlnim aici portrete cunoscute (precum Dumitru Ţepeneag, Andrei Şerban, Basarab Nicolescu, Matei Vişniec) sau personalităţi în devenire (precum Axia Marinescu, Andrei Vieru, Linda Maria Baros, Anina Ciuciu), totul fiind plasat sub zodia continuităţii şi a comuniunii intelectuale. Relianţa subtilă dintre, de pildă, Stéphane Lupasco şi Basarab Nicolescu sau dintre Eugen Ionescu şi Matei Vişniec reflectă totodată trainica circulaţie de sens cultural-ştiinţific-spiritual dintre România şi Franţa. Iată de ce această carte, care se cuvine grabnic transpusă şi pe tărîmurile noastre, are o însemnătate sporită.

Album şi breviar, restituire şi instituire, Roumains de Paris se impune, de asemenea, prin nobleţea grafică, izomorfă bogăţiei spirituale pe care o cuprinde. Nimic mai firesc, de vreme ce cartea este rod al providenţialei întîlniri dintre două personalităţi de mare anvergură. Cunoscut publicului român prin două expoziţii (Portrete de filosofi, Academia Română, 2005 şi L’Œil des Lettres, Centrul Cultural Francez din Iaşi, 2008), Louis Monier este celebrul fotograf a peste 18.000 de celebrităţi intelectuale (Beckett, Yourcenar, Malraux, Buzatti, Aragon etc., etc.). Cunoscut publicului român prin toată opera sa, Basarab Nicolescu – filosof şi fizician, poet şi promotor mondial al transdisciplinarităţii – reprezintă totodată cea mai proeminentă personalitate de origine română din spaţiul cultural francez şi nu numai.

Desigur că Roumains de Paris se plasează în siajul colecţiei create de către Basarab Nicolescu în 2003 la Editura Oxus („Les Roumanins de Paris”, ale cărei monografii au fost publicate în româneşte de Editura Junimea), dar, în acelaşi timp, volumul „înlătură” unele dintre absenţele (de neînţeles) din Dictionnaire des étrangers qui ont fait la France (2013), e.g. Vintilă Horia sau nu puţine personalităţi contemporane. Trebuie de asemenea remarcat că această carte este menită să intensifice cîteva dintre popasurile pe care Jean-Yves Conrad le face în fabuloasa lui călătorie pe urmele românilor parizieni (Roumanie, capitale… Paris. Guide des promenades insolites sur les traces des Roumains célèbres de Paris, 2003; ed. rom., 2006).

Roumains de Paris este operă de dialog şi transmisiune. Dialog între portretul fotografic şi portretul biografic, între privire şi cuvînt; dar mai ales între timpuri diferite ale istoriei, între tărîmuri diferite ale spiritului, între „monştri sacri” şi personalităţi contemporane. Basarab Nicolescu şi Louis Monier construiesc acest dialog polifonic în zariştea transmisiunii, fulgurantă la fiecare pas. „Transmisiune” înseamnă continuitate în inteligenţă; are, aşadar, valenţă istorică şi menire mnemonică. Noima trans-misiunii, în schimb, le înglobează transgresîndu-le. Ea ţine de cogniţie şi netimp. Roumains de Paris răzbate în această miraculoasă zarişte.

Eleganţa intemporală a fotografiei alb-negru este potenţată de rafinamentul cu care Louis Monier surprinde lumina lăuntrică a protagoniştilor săi iluştri. Tensionată sau calmă, diafană sau aulică, această lumină deschide fiecare portret către piscurile personalităţii respective, într-o coerenţă estetică fără cusur. Iată, spre pildă, mitica fotografie, din 1977, a celor „3 Romains” – Eliade, Cioran, Ionescu –, a cărei istorie este redată de către Basarab Nicolescu în introducerea albumului: nimic nu lipseşte de-aici, nimic nu e de prisos. Fiecare individualitate pulsează în cadru, laolaltă cu ceea ce ţine de transindividual: înglobantul creator. Niciun detaliu nu parazitează ochiul instaurator de sens al artistului fotograf, iar această ştiinţă a esenţelor se regăseşte în toate celelalte imagini. Bunăoară, portretele lui Stéphane Lupasco şi Vintilă Horia „spun” nu puţine despre profunzime şi vizionarism, în vreme ce imaginea inseparabililor Monica Lovinescu şi Virgil Ierunca emană o apropriată valenţă socionomică. Alte două portrete – Horia Damian şi Constantin Virgil Gheorghiu – se regăsesc în galeria „monştrilor sacri”, probînd, la rîndu-le, subtilitatea gloriosului urmaş al lui Nadar.

De cealaltă parte, contiguă, micro-textele semnate de către Basarab Nicolescu adîncesc perspectiva imaginilor, complinindu-le: spoturile textuale sînt veritabile portrete bio-bibliografice, nicidecum aride legende. Aşa se face că, deşi juxtapuse, imaginea şi textul instituie o indestructibilă unitate, izomorfă celei din faimoasele haiga japoneze: consacrarea magicei confluenţe dintre imagine şi cuvînt. Niciunul dintre cele patruzeci şi două de „capitole” ale rafinatului breviar nu cade în afara acestei simultane scriituri de lumină şi de existenţă creatoare; vorba lui Ion Barbu: capriciul Graţiei!

Roumains de Paris este un breviar al intelecţiei româneşti personante în lumea cultural-ştiinţifică franceză, fiind, totodată, un breviar al intelecţiei dezlegate de locuri şi timp. Împlinind şi îmbinînd misiunea (restituirii axiologic) cu transmisiunea, Louis Monier şi Basarab Nicolescu se înscriu într-o singularitate luminoasă.

 

[*] Editions Michel de Maule, 2017, 126 p. Publicat cu sprijinul Institutului Cultural Român.

Revista indexata EBSCO