Sep 26, 2017

Posted by in Istorie literara

Ioana DIACONESCU – Poezia ca act de insurgențã: Cezar Ivãnescu în arhivele Securitãții (V)

„ACEST CENACLU FUNCȚIONEAZĂ CA GRUP ÎNCHIS”

 

După cum aminteam în episodul anterior din documentarul ce face parte din volumul  „Poezia ca act de insurgență: Cezar Ivănescu în arhivele Securității”, în curs de apariție la editura „Junimea” – colecția  „Memoria Clepsidrei”,  Securitatea își începe rapoartele și acțiunile agresive ce vor precede desființarea cenaclului  „Numele poetului” înființat și condus de Cezar Ivănescu. Documentarea și apoi informarea, în continuare, a  „organelor superioare”, în legătură cu acest cenaclu neavenit în contextul constrîngerilor impuse, din ce în ce mai aspre în siniștrii ani ’80, constituie acum obiectivul lucrătorilor operativi, precum și găsirea căilor cele mai rapide și de aceea abrupte, de a pune punct unei adunări în care se promova literatură neangajată politic, cu scopul principal de a îndruma tinerii talentați care băteau la porțile poeziei  în direcția valorilor atît estetice cît și morale.

Rapoartele subliniază „adversitatea” lui Cezar Ivănescu „față de organele de stat, în special de securitate”  cît și prevederea de a-l  „controla cît mai riguros în vederea temperării și recuperării lui”. În aceste scopuri , La nivelul Securității se hotărăște informarea conducerii Consiliului Culturii și Educației Socialiste în legătură cu cenaclul care intrigase și intriga lumea politică a momentului. Serviciile secrete comuniste cereau, în acest fel, acceptul șefilor culturali de partid și de stat de a porni o ofensivă împotriva recalcitrantului poet și a cenaclului său. În același timp există în subsidiar și o răzbunare a lucrătorilor operativi pentru cel care, rostea perpetuu, la adresa lor, enunțuri nu tocmai ortodoxe. Mai ales în public, în împrejurările întîlnirilor de la cenaclu. În totul, cu toată prevederea și  teama ,  „organele în drept”  își vor exercita, într-un final, agresiunea.

În crescendo, teribil  orchestrate, constrîngerile și hăituirea poetului vor spori pînă la paroxism. O dovedesc  documentele ce vor urma.

 

 

 

S[ecuritatea]M[unicipiului]B[ucuresti]/ V.H.

24 03 1984

 

Notă – raport

 

În ziua de 24 03 1984 colaboratorul  „Șandru” a relatat următoarele:

Pe data de 9 03 1984 a avut loc ședința cenaclului  „Numele poetului” la care a fost invitat de onoare și Gheorghe Tomozei.

În prima parte a ședinței poetul Gh. Tomozei a vorbit despre activitatea lui literară, despre rolul literaturii în dezvoltarea culturii noastre socialiste.  Au urmat întrebări și răspunsuri.

În a doua parte a ședinței poetul Cezar Ivănescu a expus opiniile sale cu privire la rosturile acestui cenaclu precizînd că acesta este un cenaclu deschis tuturor iubitorilor și creatorilor de poezie, că el este adeptul unor creații de calitate. A atras atenția să nu se mai lanseze zvonuri calomnioase la adresa cenaclului, ca cei care informează la securitate facă acest lucru cît mai real (sublinierea mea – I.D.).

A reamintit posibilitatea editării unei culegeri de poezii la editura  „Litera” pentru care se va lupta cu cei care vor încerca să se opună, precizînd că însăși președintele țării recomandă tinerilor încă nepublicați apelarea la această formă de publicare.

Despre Cezar Ivănescu colaboratorul [nostru] a relatat că este o persoană dură în sensul că pretinde creații valoroase în special estetic. Înainte de a fi citite în cenaclu, lucrările sunt văzute de el.

Sa observat la el o adevărată adversitate față de organele de stat, în special de securitate, dînd se înțeleagă din afirmațiile lui aceste organe cînd se amestecă în viața literară dispar lucrările valoroase (sublinierea mea – I.D.).

În general atmosfera de desfășurare a ședinței a fost bună.

Propun  ca nota-raport să fie dată tov. Ciubotă Tr[aian]

Semnat indescifrabil (n.m.I.D.)

Adnotare finală marginală olografă semnată indescifrabil: „Se va folosi la informarea despre acest cenaclu, pt. care anume termen. – 30 03 84”

 

*   *   *

 

Ministerul de Interne                                                                                         Strict Secret

Inspectoratul Județean Buzău                                                                              Ex.nr.1

6.04. 1984                                                            Către,

M[inisterul de]I[nterne] –  Securitatea Municipiului București

Rugăm  dispuneți măsuri de identificare și verificare a numitului Cezar Ivănescu de la revista  „Luceafărul” care este și conducătorul unui cenaclu literar. Celui în cauză i s-au adresat doi profesori din Buzău – ambii în atenția unității noastre – care intenționează să frecventeze cenaclul pe care îl conduce Cezar Ivănescu.

Din informația furnizată de sursa „S” rezultă că acest cenaclu reprezintă un grup închis în care sunt admiși greu alți membri. Rugăm să ne comunicați și date despre cenaclul menționat.

Șeful Securității

Col[onel],                                                                                                            Șeful Serviciului I,

Chivu Ion                                                                                 Lt[ocotenent]col[onel] Albu Ioan

*   *   *

 

Ministerul de Interne                                                                                        Strict Secret

Departamentul Securității Statului                                                                     Ex[emplar nr 2

Direcția I

15 04 1984                                                            R A P O R T

privind pe poetul Cezar Ivănescu

Din verificările efectuate în legătură cu semnalarea privind pe scriitorul Cezar Ivănescu, conducătorul  cenaclului  „Numele poetului” de pe lîngă revista  „Luceafărul”, au rezultat următoarele:

Cenaclul funcționează la sediul revistei în ședințe bilunare, vinerea, începînd de la orele 17,00, cu participarea a circa 70 de persoane avînd vîrsta de la 17 la 40 de ani. Majoritatea participanților o constituie intelectualii, profesori și studenți dar vin și muncitori, funcționari sau elevi. Aproape toți cei în cauză publică în presa literar-artistică poezii sau articole de critică literară. Aspectul lor vestimentar este obișnuit, de la costume de stradă la blue-jeans.

Accesul în cenaclu se face pe baza unei  „legitimații” constînd dintr-o bucată de hîrtie semnată de conducătorul acestuia, poetul Cezar Ivănescu.  Participă și nemembri care intră în sală înainte de începerea ședințelor. După ora de deschidere a dezbaterilor nu se mai permite accesul, datorită și faptului că la acea oră sala este arhiplină, dimensiunile ei fiind relativ reduse.

Ședințele debutează de regulă cu prezentarea invitatului de onoare, care este un scriitor cunoscut, cum au fost cazurile lui Virgil Teodorescu și  Fănuș Neagu. Acesta vorbește despre viața și creația sa, după care răspunde la întrebările care se pun.

În partea a doua a ședinței un număr de 3-5  poeți stabiliți mai dinainte citesc din versurile proprii, supunîndu-le în acest mod analizei critice. Poeziile abordează o tematică diversă, multe din ele fiind publicate ulterior în paginile revistei. Comentariile sunt formulate de către criticii cenaclului care sunt, de obicei, Alexandru Horia, profesor de filologie, bibliotecar la Biblioteca „Mihail Sadoveanu” din capitală și Nicolae Georgescu, profesor la o școală generală din București. Mai vorbesc și alte persoane dintre participanți, toți limitându-se la analiza literară a textelor, fără a aborda probleme de altă natură.

Dezbaterile sunt conduse de Cezar Ivănescu care permite lectura poeziilor numai după ce le-a citit el anterior. Susține că  „cenaclul său” a citit poezie de cea mai bună calitate, corespunzătoare societății noastre moderne. În timpul discuțiilor are o atitudine dură, identică cu a unui profesor exigent față de elevi, țipînd uneori deplasat la cei care perturbă buna desfășurare a lucrărilor.

În cîteva rînduri Cezar Ivănescu s-a exprimat că nu acceptă să participe la cenaclu „turnătorii securității” pe motiv că aceștia ar informa  „deformat” iar el răspunde personal de legalitatea poeziilor citite în cenaclu.

În timpul dezbaterilor participanții fumează și beau apă din sticle de vodcă sau de vin precum și cafea. Cafeaua este procurată și preparată de femeia de serviciu pe baza sumelor modice de bani strînse în acest scop de la cenacliști.

Pentru publicarea creațiilor membrilor cenaclului, Cezar Ivănescu, cu aprobarea organelor competente a obținut suplimentarea revistei  „Luceafărul” cu încă patru pagini, din două în două săptămîni. Tot în acest sens a perfectat și publicarea periodică prin intermediul editurii  „Litera”a unor  „caiete de poezii”.

Cel în cauză s-a pronunțat de mai multe ori că a făcut demersuri pentru a i se aproba o sală mai mare pentru  desfășurarea  în mai bune condițiuni a ședințelor cenaclului, dar pînă în prezent nu a reușit.

În vederea temperării ca și a controlării mai riguroase a celui în cauză, se va informa  conducerea Consiliului Culturii și Educației Socialiste cu aspectele de mai sus (sublinierea mea – I.D.).

 

 

*   *   *

 

Strict Secret

Ministerul de Interne                                                                                     Exemplar nr. 2

Departamentul Securității Statului

Securitatea  Municipiului București

25 IV 1984                                                        Către

Inspectoratul Județean Buzău

SECURITATE

La adresa nr […] cu privire la numitul Cezar Ivănescu vă comunicăm următoarele:

Este născut la data de 6 august 1941 în Bîrlad […], absolvent al facultății de filologie din Iași, în prezent îndeplinind funcția de redactor la revista literară  „Luceafărul”.

În cadrul redacției revistei  „Luceafărul” funcționează un cenaclu literar de poezie condus de Cezar Ivănescu, care este frecventat de tinerii din diferite medii de activitate de pe raza capitalei. Cenaclul nu reprezintă un grup închis, admiterea membrilor fiind făcută pe baza unei cereri.

Menționăm că activitatea acestui cenaclu este controlată și coordonată de conducerea revistei  „Luceafărul”.

Adj[unct] al Șef[ului] Securității,                                                                              Șeful Serviciului,

Colonel Răducă Gheorghe                                                                                 Maierean Vasile

 

Revista indexata EBSCO