Nov 24, 2015

Posted by in MOZAIC

Nicolae SCURTU – Ion Pop şi cîţiva dintre contemporanii sãi

Biografia istoricului şi criticului literar, poetului, eseistului, traducătorului şi memorialistului Ion Pop (n. 1 iulie 1941) constituie o pildă memorabilă pentru cîteva generaţii de autentici cărturari.

Instruit şi format la Cluj, posesor a unei excelente culturi occidentale, cunoscător a cîtorva limbi de largă circulaţie europeană şi intercontinentală, Ion Pop se detaşează prin temeinicie, prin lecturi diverse şi bogate, prin înţelegerea şi analiza corectă a avangardismului românesc şi, mai ales, printr-o temperată simpatie şi preţuire a valorii estetice, acolo unde există.

Literatura sa epistolară, care începe să fie cunoscută de specialişti, conţine informaţii extrem de preţioase pentru întregirea profilului său şi al unei generaţii ce s-a impus prin cercetarea profundă a literaturii naţionale. Şi nu numai.

Relevante, sub multiple aspecte, sunt epistolele trimise lui Saşa Pană, Vasile Dobrian, Al. Dima, Mircea Zaciu, Aurel Martin, Teodor Vârgolici, Zigu Ornea şi, desigur, alţii.

Epistolele ce se publică acum, întîia oară, sunt trimise lui Alexandru Dima, Aurel Martin şi Teodor Vîrgolici din Paris, în răstimpul 1973–1976, pe cînd Ion Pop era asistent asociat al Universităţii Paris III – Sorbonne Nouvelle.

Aici, în oraşul lumină al Europei şi, evident, al lumii, a cunoscut o sumă importantă de personalităţi ale vieţii literare şi culturale ale Franţei, pe care le-a intervievat1 şi cărora le-a semnalat unele aspecte esenţiale ale literaturii române, insuficient cunoscută atunci ca şi acum.

Preocupările sale de a face cunoscută literatura română în una dintre cele mai faimoase Universităţi ale Occidentului au stîrnit admiraţia confraţilor săi din România şi din Franţa.

Epistolele ce se transcriu, aici, reprezintă o mărturie elocventă a unui intelectual, din cei foarte rari, care nu are nici un fel de complexe şi care înţelege, fără ezitări, să-şi facă prezenţa cît mai simţită în epicentrul cultural al Europei.

*

Paris, 3 febr[uarie] [19]73

 

Stimate domnule profesor,

 

Sosit de curînd la Paris, în calitate de asistent asociat la Universitatea III, am fost invitat la o întrevedere cu d[omnu]l Jacques Voisine2, care conduce unitatea de Literatură comparată.

Domnia sa mi-a comunicat că se lucrează, pentru biblioteca Facultăţii, la un fişier privind literatura europeană în epoca luminilor şi că printre puţinele care lipsesc încă din ansamblul mare este partea românească.

Este vorba de nişte fişe, deocamdată numai despre autorii care ar intra în mişcarea iluministă, cu cîte două-trei rînduri de informare biografică, urmate de datele biografice ale cărţilor publicate, pe genuri.

Pentru un cercetător specialist în perioada respectivă n-ar fi o problemă prea complicată, şi m-am gîndit imediat la Institutul pe care îl conduceţi, unde s-ar putea găsi cineva care să rezolve în foarte scurt timp şi cu un efort minim, această chestiune.

Căci, chiar dacă e vorba deocamdată doar de un fişier de bibliotecă, el trebuie bine făcut, ca să poată servi cum se cuvine celor interesaţi de fenomenul românesc, aşa încît eu nu mi-am putut lua această sarcină, nefiind nici în specialitatea mea şi, pe de altă parte, lipsindu-mi aici operele pe care ar fi trebuit să le am în vedere.

I-am comunicat profesorului Voisine despre intenţia de a vă scrie referitor la chestiunea ce mi s-a pus, pentru ca lucrurile să-şi găsească cea mai fericită rezolvare. Şi, bineînţeles, d[omnia] sa aşteaptă un răspuns pe care m-a rugat să vi-l solicit.

Aşadar, vă rog şi eu, la rîndul meu, să vă exprimaţi părerea despre această problemă3, fie că îi scrieţi direct d[omnu]lui profesor, fie că îmi trimiteţi mie cîteva rînduri pe care să i le transmit.

Adresa d[omniei] sale de la Universitate este: U.E.R de Litérature comparée, Université de Paris III, 15, rue de la Sorbonne, Paris Ve. Iar a mea: Cité Universitaire, Maison Internationale, ch[ambre] 65, 21, B[oulevar]d[e] Jourdan, 75690 Paris XIVe.

La întîlnirea noastră de acum cîteva zile, d[omnu]l profesor Jacque Voisine şi-a amintit cu plăcere de vizita ce v-a făcut-o în ţară şi mi-a încredinţat plăcuta misiune de a transcrie aci urările sale cele mai călduroase şi „ses meilleurs souvenirs“ legate de întrevederile avute cu dumneavoastră.

Adaug, la toate acestea, şi gîndurile mele de bine, sentimentele mele cele mai distinse.

Cu stimă,

Ion Pop

 

[Domnului profesor universitar doctor docent Alexandru Dima, Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu“, Bulevardul Republicii, nr. 73, Bucureşti, Roumanie; Ion Pop, Cité Universitaire, Maison Internationale, Chambre 65, 21, Boulevarde Jourdan, Paris, XIVe].

 

*

Paris, 27 februarie [19]74

 

Multe stimate domnule Martin,

 

Îndrăznesc să vă scriu, întrebător, în legătură cu situaţia ediţiei revăzute a Avangardismului meu4, predată Editurii Minerva în ianuarie [19]73.

O discuţie din toamnă cu d[omnu]l Z. Ornea îmi dăduse speranţa unei apariţii în primele luni ale acestui an.

Ceea ce rămînea de făcut era doar indicele de nume care, mi s-a spus, urma să fie alcătuit, fără nici o dificultate, de către cineva din cadrul Editurii.

Veacul înaintînd şi curiozitatea dîndu-mi ghes, m-am hotărît să-mi iau inima în dinţi şi să vă deranjez cu rîndurile de faţă. Foarte îndatorat v-aş rămîne, de aceea, dacă mi-aţi trimite un semn despre starea exactă a acelor pagini.

Mulţumindu-vă cu toată căldura, nu uit nici emoţia trăită în clipa cînd mi s-a comunicat aici cît de frumos a fost cuvîntul d[umnea]v[oa]s[tră] despre Poezia unei generaţii, vă rog să primiţi expresia sentimentelor mele cele mai distinse,

Ion Pop

 

[Domnului Aurel Martin, Editura Minerva, Bulevardul Ana Ipătescu, nr. 39, Bucureşti, I, Roumanie; Ion Pop, Maison Internationale, chambre 65, 21, Boulevarde Jourdan, Paris, 14e].

 

*

Paris, 14 mai [19]74

 

Stimate domnule Vîrgolici,

 

Deschiderea, peste cîteva zile, a bibliotecii româneşti de la Universitatea Paris III îmi aduce aminte de o plăcută discuţie avută cu dumneavoastră şi în care era vorba, printre altele, de posibilitatea ce ar avea-o Minerva de a ne trimite cîte ceva din ediţiile bilingve sau traducerile în franceză sau italiană ale unor scriitori români.

Mă gîndesc, bunăoară, la Blaga, Eminescu, Barbu, Rebreanu, Sadoveanu, Nichita Stănescu, Sorescu sau la alţii ce vor fi fiind deja editaţi sau în curs de editare.

Mă grăbesc, aşadar, să vă rog de pe acum să interveniţi pentru a ni se trimite astfel de volume, foarte necesare studenţilor ce urmează cursul de literatură; aici traducerile din româneşte sunt puţine (cele noi), iar mai vechile transpuneri se găsesc foarte greu.

În cazul în care s-ar pune probleme financiare, lucrul s-ar putea rezolva, cred, prin B[iblioteca] C[entrală] U[niversitară] – Serviciul pentru dotarea lectoratelor române din străinătate.

V-aş ruga, dacă nu vă deranjează prea mult, să-mi spuneţi cam care sunt posibilităţile şi titlurile eventuale, iar dacă e cu putinţă să interveniţi pentru trimiterea lor.

Eu mai sunt în Paris pînă la mijlocul lui iulie, aşa că presupusul colet ar putea ajunge încă în vremea asta.

Mulţumindu-vă cu toată căldura, vă rog să primiţi expresia celor mai bune sentimente ale lui

Ion Pop

 

P.S.

O parte din ediţiile în cauză fiind tipărite la „Eminescu“, n-ar fi, desigur, rău ca intenţiile bune să se întîlnească.

 

[Domnului Teodor Vîrgolici, Eidtura „Minerva“, Bulevardul Republicii, nr. 17, Bucureşti, Roumanie; Ion Pop, Maison Internationale, Chambre 65, 21, Boulevarde Jourdan – Paris 14e].

 

*

Paris, 30 mai [19]74

 

Stimate domnule Vîrgolici,

 

Am primit astăzi cărţile pe care aţi avut bunăvoinţă să mi le trimiteţi pentru biblioteca Universităţii. Sunt, toate, titluri de primă importanţă şi foarte necesare în bibliografia cursului de literatură română.

Sperînd că nu ne veţi uita nici în viitor, vă mulţumesc cu toată căldura pentru gestul frumos şi atît de prompt manifestat.

Cu deosebită stimă,

Ion Pop

 

[Domnului Teodor Vîrgolici, Editura „Minerva“, Bulevardul Republicii, nr. 17, Bucureşti, Roumanie; Ion Pop, Maison Internationale, chambre 65, 21, Boulevarde Jourdan, Paris 14e – France].

 

*

[Paris], 25 aprilie [19]76

ora 12

 

Stimate domnule Vîrgolici,

 

V-am căutat şi ieri, la telefon, însă fără succes. Astăzi am fost mai leneş şi am dormit pînă tîrziu, aşa că n-aş mai fi avut şanse să vă găsesc la hotel.

Aş fi foarte încîntat dacă astă seară, pe la ora 7,30 mi-aţi putea face o vizită ca să mai schimbăm două vorbe lîngă un modest pahar pascal.

Ca să ajungeţi la mine, luaţi metroul de la Odéon pe direcţia Porte d’Orléans, pînă la capăt, căutaţi ieşirea spre Place 25 aoűt, N: 1 şi continuaţi drept înainte pe B[oulevar]d[e] Jourdan, pe acelaşi trotuar.

Cînd ajungeţi la rue Émile Faguet (la vreo 400 de metri de metrou), începe Cité Universitaire; intraţi pe prima poartă, la n[umă]r[ul] 55, între Collège Néerlandais şi Maison d’Arménie.

În spatele casei Armeniei este Maison de Cuba, unde locuiesc, la etajul 1, camera 105.

Sper că nu aveţi alte planuri pentru astă seară, şi vă aştept.

Cu aleasă stimă,

Ion Pop

[Monsieur Teodor Vîrgolici].

 

Note

 

  • Originalele acestor epistole, inedite, se află în biblioteca profesorului Nicolae Scurtu din Bucureşti.
  1. Ion Pop – Ore franceze, I, Bucureşti, Editura Univers, 1979 şi Ore franceze, II, Iaşi, Editura Polirom, 2002.
  2. Jacque Voisine (1914–2001), profesor de Literatură comparată, istoric şi critic literar.
  3. Al. Dima l-a desemnat pe istoricul literar Mircea Anghelescu să elaboreze o bibliografie a iluminismului românesc.
  4. Datorită unor percepţii eronate şi a unor temporizări nepermise cartea fundamentală a lui Ion Pop, Avangarda în literatura română, se publică în Bucureşti, Editura Minerva, 1990, la un deceniu şi jumătate de cînd fusese încredinţată Editurii Minerva
Revista indexata EBSCO