Oct 4, 2014

Posted by in Stilul marilor profeti biblici

Nicolae SCURTU – Noi menţiuni despre epistolograful lui Const. Ciopraga

Istoric şi critic literar, poet, prozator, memorialist şi traducător, Const. Ciopraga (1916–2009) a fost şi un împătimit epistolograf, care, în răstimp de şapte decenii, a întreţinut un lung şi extrem de interesant dialog epistolar cu toţi cei care, într-un fel sau altul, au avut tangenţe cu literatura română şi nu numai.

Remarcabile pentru reconstituirea şi potenţarea portretului moral, fizic, spiritual şi intelectual al profesorului de emoţii estetice de la Facultatea de Litere a Universităţii din Iaşi, şi, în acelaşi timp, personalitate emblematică a culturii naţionale, sînt şi epistolele trimise lui Perpessicius, Şerban Cioculescu, Vladimir Streinu, Alexandru Dima, Liviu Rusu, Alexandru Piru, Dumitru Micu, Gavril Istrate, I.D. Lăudat, G.G. Ursu, Mihai Drăgan, Ion Constantinescu, George Sanda, Fănuş Băileşteanu, Nicolae Florescu şi mulţi, foarte mulţi alţii cu preocupări majore în sfera cercetării, istoriei, criticii şi esteticii literare.

Revelatoare prin informaţiile şi precizările pe care le conţin şi, mai ales, prin forma elevată a discursului epistolar, precum şi prin arta de a evoca şi portretiza oameni şi locuri, memorabile sub multiple aspecte, sînt şi epistolele pe care le trimite publicistului, prozatorului şi memorialistului Constantin Pelmuş (1900–1987)1, admirator şi prieten autentic al poetei Otilia Cazimir.

Se impune să precizez că prozatorul Constantin Pelmuş era şi un pasionat colecţionar de manuscrise, scrisori, reviste, cărţi cu autograf, cărţi rare sau unicat.

În perioada cînd istoricul şi criticul literar Const. Ciopraga elabora monografia G. Topîrceanu2 a apelat la unii dintre cei care îl cunoscuse pe poet sau la alţii care deţineau documente şi mărturii privitoare la autorul Migdalelor amare.

Unul dintre aceştia este şi memorialistul Constantin Pelmuş căruia biograful şi exegetul lui G. Topîrceanu îi aduce mulţumiri3 publice pentru generozitatea de a-i fi pus la dispoziţii materiale scriptice şi iconografice extrem de valoroase.

Profesorul Const. Ciopraga împreună cu familia şi-a petrecut vacanţele, mai bine de trei decenii, în liniştea odihnitoare a Mănăstirii Văratec, pe care o evocă4 în cartea sa de amintiri.

Două dintre epistolele ce se publică aici, întîia oară, sînt expediate din Mănăstirea Văratec şi cuprind imagini şi evocări privitoare la această străveche vatră de cultură românească.

*

Iaşi, 10 sept[embrie] 1962

 

Stimate domnule Pelmuş,

 

Vă scriu în numele meu cît şi al soţiei, pentru a vă exprima dintru început regretul că aţi plecat din Iaşi în împrejurări atît de dezagreabile pentru dumneavoastră.

Ştim că găzduirea pe care v-am fi oferit-o noi nu corespundea, însă era o ospitalitate cu toată inima.

Plănuisem să vă reţinem la Iaşi, să vizităm împreună locurile interesante şi să fiţi invitatul nostru la masă, în continuare.

Pentru că în orice rău, se zice, e un bine, vom avea plăcerea, sperăm, să ne fiţi oaspeţi împreună cu doamna5, peste cîteva zile.

În felul acesta, neajunsul de deunăzi va fi corectat în modul cel mai convenabil pentru amîndouă părţile.

Am anunţat şi pe prietena noastră, Otilia Cazimir, şi d[omnia] sa s-a bucurat că veţi reveni sub mai bune auspicii. Numai timpul să fie frumos!

Mulţumindu-vă pentru contribuţia preţioasă în legătură cu Topîrceanu, vă rog să credeţi, stimate domnule Pelmuş, în devotamentul meu.

Totodată, vă rog să transmiteţi doamnei, din partea noastră a tuturor, omagii şi simpatie.

Const. Ciopraga

 

[Domnului Constantin Pelmuş, Mănăstirea Văratec, Raionul Tîrgu-Neamţ; Constantin Ciopraga, Strada Golia, nr. 10, Iaşi].

 

*

Iaşi, 10 noiemb[rie] 1962

Stimate domnule Pelmuş,

 

Mă simt vinovat faţă de dumneavoastră, care sînteţi amabilitatea personificată, pentru răspunsul acesta întîrziat. Sînt extrem de ocupat, iar acum, sîmbătă după amiază, îmi propun să răspund la cele vreo zece scrisori din ultimele două săptămîni.

Atîta timp cît cartea nu e sub tipar, modificările şi întregirile sînt de actualitate. V-aş fi recunoscător, dacă din documentele ce aţi depistat recent aţi face să-mi parvină următoarele: – însemnarea d[oam]nei Iliant relativă la cele din urmă zile ale lui Topîrceanu; – scrisorile lui G[eorge] T[opîrceanu]: una din Bulgaria, alta din Iaşi (1933); – datele esenţiale din extrasul de naştere al lui Ion Topîrceanu; – certificatul privind activitatea maestrei ţesătoare Paraschiva Topîrceanu (date esenţiale).6

În problema fotografiilor, vă voi scrie din nou în momentul în care voi şti precis cîte clişee se vor admite în volum, în medie, cîte una de fasciculă7.

Nu cred că scrisorile de familie existente la Nămăieşti ar mai putea conţine noutăţi importante.

Rugîndu-vă să transmiteţi doamnei omagiile mele respectuoase şi salutările soţiei mele, primiţi, vă rog, stimate domnule Pelmuş, mulţumirile şi salutul meu cordial.

Const. Ciopraga

 

[Domnului Constantin Pelmuş, Strada Galvani, nr. 63, Raionul 1 Mai, Bucureşti; Constantin Ciopraga, Strada Golia, nr. 10, Iaşi].

 

*

Iaşi, 8 decembrie 1962

 

Stimate domnule Pelmuş,

 

Ca de obicei, sînt în întîrziere. Astăzi, am rezervat cîteva ore pentru corespondenţă, cele dintîi rînduri fiindu-vă destinate dumneavoastră.

Vă mulţumesc foarte călduros pentru informaţiile ce mi-aţi trimis. Nu speram să fie atît de interesante. Le voi face loc în text, la locul potrivit.

De la Editură, am asigurări că volumul va apărea în cursul anului viitor.

Cu doamna Otilia Cazimir n-am mai avut prilejul să discutăm pe marginea documentelor ce mi-aţi trimis. Sîntem tare ocupaţi, ne comunicăm ştirile urgente prin telefon.

Cu privire la documentele ce s-ar mai găsi la sora poetului, sînt probabil improvizaţii, nu ştiu dacă ar onora memoria artistului.

Unele din ele ar putea însă intra, împreună cu corespondenţa, într-un volumaş destinat special documentelor. Am dactilografiat în acest scop, vreo 100 de scrisori adresate lui G. Topîrceanu de diverşi scriitori contemporani. Reminiscenţele de la Nămăieşti şi-ar găsi locul tot aici.

Ideea publicării documentelor devine de actualitate îndată după apariţia monografiei.

Mulţumindu-vă pentru bunele urări, soţia şi eu, vă rugăm să credeţi în stima şi simpatia pe care le adresăm doamnei şi dumneavoastră personal.

Al dumneavoastră, cu prietenie,

Const. Ciopraga

P.S.

Cele mai bune gînduri pentru noul an.

 

[Domnului Constantin Pelmuş, Strada Galvani, nr. 63, Raionul 1 Mai; Constantin Ciopraga, Strada Golia, nr. 10, Iaşi].

 

*

Iaşi, 27 dec[embrie] 1963

 

Stimate domnule Pelmuş,

 

Supraîncărcat cu prea multe îndatoriri, răspund tardiv onorabilelor dumneavoastră scrisori. Documentele de care mă informaţi sînt preţioase, fireşte, şi multe din ele ar merita să fie scoase, comentate şi publicate.

Au tot amînat problema unui volum de documente, deoarece aşteptam apariţia monografiei, care însă aşteaptă, nu se ştie pînă cînd.

Editura motivează că duce lipsă de hîrtie şi de vreme ce o monografie G. Topîrceanu a apărut8, o a doua n-are rost. Se mai motivează că poetul Baladelor vesele şi triste ar fi fost difuzat mai mult decît se cuvenea, în dauna altor poeţi.

Faţă de această atitudine, m-am resemnat pentru o lungă aşteptare, ocupîndu-mă în prezent de Mihail Sadoveanu.

Documente în legătură cu şcoala de pe strada colonel Langa nu se mai găsesc. Arhivele Statului nu posedă nimic din epoca respectivă. Din şcoala de la 1876 au rămas nişte magazii.

Locatarii din Fundul Lipitoarei nu mi-au putut da nici o ştire despre trecerea lui Eminescu, nici despre proprietatea Frangulea.

Dacă veţi veni la Iaşi, vom relua investigaţia împreună, poate cu mai mult noroc.

Profit de prilej pentru a vă ura pentru noul an, dumneavoastră şi doamnei, sănătate şi noroc. Familia mea vă transmite amîndurora sentimente de preţuire.

Primiţi, vă rog, stimate domnule Pelmuş, odată cu mulţumirile cele mai călduroase, un salut prietenesc.

Const. Ciopraga

 

[Domnului Constantin Pelmuş, Strada Galvani, nr. 63, Raionul 1 Mai, Bucureşti; Constantin Ciopraga, Strada Golia, nr. 10, Iaşi].

 

*

Iaşi, 30 dec[embrie] 1964

 

Stimate domnule Pelmuş,

 

Din lipsă de timp, nu v-am putut răspunde la scrisoarea cu care însoţeaţi manuscrisele ce mi-aţi trimis. Răspund acum, cu scuzele cele mai sincere, la ambele scrisori.

Cronica9 n-a apărut încă, nu era prevăzută în buget. Va apărea însă în 1965, cînd toate formalităţile vor fi îndeplinite. Atunci, articolele trimise vor fi publicate pe rînd, la momentul potrivit.

Altele, pe care probabil le aveţi gata, le vor urma. Fiţi încredinţat, vă rog, de toată simpatia.

Cred că monografia va fi tipărită în trimestrul II. Vă voi da de ştire la timp. În orice caz, un exemplar îl veţi primi, din partea mea, cu toată gratitudinea cuvenită unui colaborator atît de amabil şi devotat.

Dacă mi-aţi putea oferi ştiri similare, chiar şi din publicaţii, despre Sadoveanu, subiectul altei monografii, ar fi minunat. Sadoveanu e un subiect complicat.

Duduia Otilia se simte mai bine. Din cînd în cînd, mai scrie. Discutăm cu multă plăcere de dumneavoastră.

Profit de clipa calendaristică potrivită pentru a vă ura doamnei şi dumneavoastră, din partea mea şi a familiei, tradiţionalul mulţi ani, sănătate şi bine.

Const. Ciopraga

 

[Familiei Constantin Pelmuş, Strada Galvani, nr. 63, Raionul 1 Mai, Bucureşti; Constantin Ciopraga, Strada Golia, nr. 10, Iaşi].

 

*

Iaşi, 1 iunie 1966

 

Stimate domnule Pelmuş,

 

Fiind foarte ocupat şi călătorind mult, adică în imposibilitate de a scrie, nu v-am dat nici un semn de viaţă. Vă mulţumesc cordial pentru cele trei scrisori şi pentru interesul ce ne purtaţi.

Am fost la Văratec şi am stat o noapte, cu familia, la maica Galinia. E minunat din toate punctele de vedere. Nu ne putem hotărî, totuşi, pînă la cunoaşterea programului pe vară.

E vorba de cursurile de vară de la Sinaia şi de o excursie a oaspeţilor străini la Suceava şi Iaşi. Asta îmi tulbură toate proiectele. Trebuie să primesc oaspeţii.

Ibrăileanu10 se va publica. Aşteptăm începerea unui ciclu de evocări despre diverşi scriitori. Proiectul e frumos şi în momentul în care vor fi în mape 15–20 de portrete, va porni seria.

Respectuoase salutări doamnei, iar dumneavoastră o cordială strîngere de mînă.

Const. Ciopraga

 

P.S.

Otilia Cazimir e bolnavă grav. Spasm cerebral şi celelalte.

 

[Domnului Constantin Pelmuş]

 

*

Iaşi, 14 ian[uarie] 1967

 

Stimate domnule Pelmuş,

 

Sînt jenat să vă răspund atît de tîrziu, dar obligaţiile imediate, care sporesc, mă depăşesc. Aţi fost foarte atent cu mine, ca totdeauna, şi de aceea regret întîrzierea la cele trei mesaje ce mi-aţi adresat.

Eminescu va apare în Iaşul literar11 n[umă]r[ul] 5. La Cronica ar fi trebuit să fie scindat în două numere şi era păcat. Cu Sadoveanu vom găsi un prilej.

Evocările aflate în redacţie sînt destul de palide, nu dispunem de un stoc necesar pentru a asigura continuitatea.

Otilia Cazimir e cum o ştiţi. Sora d[omniei]sale şi-a fracturat un picior. Supărare mare în casă. Soţul nepoatei sale e grav bolnav, nu se ştie dacă scapă. Lemnele lipsesc. Rază de soare: tipărirea a trei volume de proză.

Am fost în noiembrie pe la Văratec. Am trecut şi pe lîngă gazda dumneavoastră. Ne-am amintit cu plăcere de orele de linişte, din cerdac, şi de excursiile prin pădure.

Vă rog să primiţi, împreună cu doamna, salutări cordiale şi urări de bine din partea mea şi a familiei.

Const. Ciopraga

 

[Domnului Constantin Pelmuş, Strada Galvani, nr. 63, Bucureşti, Oficiul poştal nr. 30; Strada Golia, nr. 10, Iaşi].

 

*

Iaşi, 12 iulie 1969

 

Stimate domnule Pelmuş,

 

Doream să vă scriu de mult. Sînt însă împovărat cu de toate, iar în ultimele luni s-a adăugat moartea mamei.

Într-adevăr, la Iaşul literar am insistat, în legătură cu dramatizarea după Eminescu. Mi s-a spus, interesîndu-mă recent, că nu le-aţi trimis o copie nouă.

La Cronica se vor tipări amintirile despre Sadoveanu, Pătrăşcanu şi Ibrăileanu. Sînt şi aici dificultăţi de tot felul, cele mai mari fiind de natură financiară.

Despre toate, sper să discutăm în vacanţă, dacă veţi veni la Văratec. Ne pare rău de accidentul suferit de doamna şi-i dorim însănătoşire deplină.

Nu ştiu dacă, în cazul fracturilor, e potrivită şederea la munte. Ar fi bine să cereţi sfatul unui specialist.

Deoarece n-am terminat la timp volumul Literatura română (1900–1918)12, apariţia întîrzie cu un an. Va fi în librării în 1970.

Redactarea la monografia Sadoveanu am întrerupt-o. Îmi lipseşte mult timpul. Pe la Iaşi plouă de două zile, e frig, vînt şi întuneric de toamnă.

În speranţa revederii, vă rog să primiţi, împreună cu doamna bunele noastre sentimente.

Const. Ciopraga

 

[Domnului Constantin Pelmuş, Strada Galvani, nr. 63, Bucureşti, Oficiul poştal, nr. 30; Constantin Ciopraga, Strada Golia, nr. 10, Iaşi].

 

*

Văratec, 27 aug[ust] 1969

 

Stimate domnule Pelmuş,

 

Vă scriu de la Văratec, unde sînt, pînă la 30 aug[ust], cu familia. Tot sezonul a fost ploios şi rece, fără satisfacţii pentru oaspeţi. Spre norocul nostru, de cîteva zile timpul e frumos, normal.

Am mers, pe jos, pînă la Agapia-Veche. Impresii elegiace. Marea furtună de la jumătatea lunii iulie a lăsat urme ce nu se vor şterge cîteva decenii.

Jumătate din arborii de pe Filiorul se află la pămînt. În drum spre Agapia, spre Ciungi, spre Horaiţa, zeci de mii de brazi, de treizeci de metri lungime, zac, cu rădăcinile scoase, culcaţi în toate direcţiile.

Încolo, acelaşi calm istoric, aceiaşi oaspeţi statornici şi sute de turişti în trecere. Sînt aici prof[esorii] N. I. Popa13, Petre Jitariu14, Mihai Dima15, doamna Sadoveanu16 şi mulţi alţii.

S-a pietruit curtea la Adormire, florile atrag mii de elogii, zilnice. De abia de cîteva zile condiţiile climatice sînt cu adevărat bune.

Întorcîndu-mă la Iaşi, mă voi interesa de Eminescu, la Iaşul literar. Celelalte trebuie să apară în Cronica.

Primiţi, vă rog, împreună cu salutul nostru şi cu urările de sănătate, în special pentru doamna Pelmuş, o virtuală ramură de brad, purtătoare de ozon.

Const. Ciopraga

 

[Domnului Constantin Pelmuş, Strada Galvani, nr. 63, Bucureşti, Oficiul poştal, nr. 30; Constantin Ciopraga, Strada Golia, nr. 10, Iaşi].

*

Iaşi, 26 dec[embrie] 1970

 

Stimate domnule Pelmuş,

 

Despre dureroasa pierdere a tovarăşei dumneavoastră de viaţă am aflat tîrziu. Vă înţelegem drama, cu atît mai mult cu cît dumneavoastră aţi rămas singur, cu amintirile apăsătoare.

Ne-am explicat şi absenţa oaspetelui fidel de la Văratec, care n-a mai putut veni singur acolo unde un sfert de secol a fost cu altcineva şi care pentru el însemna restul unei existenţe.

Cu timpul, mie, care scriu aceste rînduri, îmi e din ce în ce mai scump, am regretat că mesajul nostru de participare vine atît de tîrziu şi într-un moment în care privirile se îndreaptă spre un nou an.

De prin martie, nu mai sînt la Cronica. Am, în schimb, numeroase alte obligaţii.

Pentru noul an, vă rugăm să primiţi urările noastre de sănătate şi tărie sufletească.

Const. Ciopraga şi familia

 

[Domnului Constantin Pelmuş, Strada Galvani, nr. 63, Bucureşti, Oficiul poştal, nr. 30; Constantin Ciopraga, Strada Golia, nr. 10, Iaşi].

 

*

Mangalia, 21 iulie 1971

 

Stimate domnule Pelmuş,

 

La mare, cu familia, scriu în fiecare după amiază corespondenţă pentru a da răspunsuri la cele cîteva zeci de scrisori cu care am rămas dator.

Ampla dumneavoastră epistolă are un ton mîhnit, pe care mă silesc să-l înţeleg. Desigur, singurătatea în care vă aflaţi accentuează depresiunea.

Rîndurile ce mi-aţi consacrat conţin însă şi incriminări, n-am răspuns la unele scrisori; nu am dat curs prieteniei pe care aţi fi vrut s-o legaţi cu mine, am puţini prieteni, prietenia cere condiţii de timp şi altele.

Din lipsă de timp, e drept, n-am putut face faţă, nu numai în cazul dumneavoastră, unor îndatoriri ca acestea. Regretele mele sincere nu modifică realitatea.

M-a surprins însă afirmaţia că aţi fi văzut la mine scrisorile lui Alice Călugăru. Posed doar nişte copii dactilografiate, oferite de prof[esorul] G. Agavriloaie17. N-am văzut niciodată scrisorile în original.

Voiam să fac această precizare, la afirmaţia dumneavoastră ofensatoare nu mă aşteptam.

Recunosc că, atît cît am fost în redacţia Cronicii, împrejurări interne, care m-au făcut să plec de acolo, nu mi-au permis publicarea articolelor dumneavoastră. Şi atunci, şi acum acelaşi regret.

Cu veche gratitudine pentru tot ce aţi făcut pentru mine, primiţi, vă rog, stima mea.

Const. Ciopraga

 

[Domnului Constantin Pelmuş, Strada Galvani, nr. 63, Bucureşti, Oficiul poştal, nr. 30; Constantin Ciopraga, Strada Golia, nr. 10, Iaşi].

 

*

Iaşi, 7 noiembrie 1979

 

Stimate domnule Pelmuş,

 

Foarte ocupat, cum sînt de multă vreme, îmi cer scuze pentru acest răspuns tardiv. La două-trei zile după ce am primit rîndurile dumneavoastră, am fost la Văratec, dar mi s-a spus că aţi plecat.

Vreau să consider uitate pentru totdeauna clipele dumneavoastră de supărare, de acum cîţiva ani, supărare care m-a afectat şi de care eu, personal, nu eram deloc vinovat.

Cum toate, inclusiv insatisfacţiile sufleteşti, sînt lucruri omeneşti curente, înţelept este să trecem peste ele şi să păstrăm numai lumina.

M-am gîndit de multe ori la dumneavoastră. În mapele mele, am documente literare trimise cu multă amabilitate de dumneavoastră. Le consult cu plăcere.

Lucrez, în prezent, la un Sadoveanu18, lucrare de 600 pagini. Va apare anul viitor la Editura „Eminescu“, cu prilejul naşterii scriitorului. Veţi primi, dacă proiectul se va realiza, un exemplar.

Pînă atunci, stimate domnule Pelmuş, vă adresez cordiale urări de sănătate şi bine, din partea familiei şi a mea.

Const. Ciopraga

 

*

Iaşi, 1 iunie 1982

 

Stimate domnule Pelmuş,

 

Vă sînt dator cu mulţumiri călduroase, atît pentru scrisoarea dumneavoastră recentă, cît şi pentru cea anterioară, la care, din lipsă de timp, n-am putut răspunde.

Ce mult bine fac cuvintele în împrejurări ca acelea prin care am trecut familia mea şi eu! Cu puţină vreme înainte de spargerea locuinţei noastre îmi murise o soră, cu trei ani mai mică decît mine.

Am ieşit cu familia spre mănăstiri spre a mai uita, dar la întoarcere am găsit poarta şi uşile sparte şi lipseau din casă bani şi lucruri de preţ, peste şaizeci de mii de lei.

Era, după douăzeci de ani, al doilea jaf. Prima dată, lucrurile s-au găsit, în mare parte. Acum nu mai e nici o speranţă. Nu mi s-au sustras manuscrise. Pe birou aveam două sute de pagini definitivate dintr-un roman în lucru, Nisipul.

Ar fi fost tragic să dispară, căci, cum singur spuneaţi, o reconstituire e de neconceput.

Sînt bucuros că sănătatea dumneavoastră pare bună. Poate reveniţi la vară prin Moldova. Doamnele Valeria Sadoveanu şi Lily Teodoreanu19 sînt oaspete statornice ale frumoaselor locuri de sub munţi.

Vă rog să primiţi, stimate domnule Pelmuş, salutări şi calde urări de sănătate.

 

Constantin Ciopraga

 

[Domnului Constantin Pelmuş, Strada Galvani, nr. 63, Bucureşti, Cod 72308, Oficiul poştal, nr. 30; Expeditor ~ Profesor Constantin Ciopraga, Strada Golia, nr. 10, Iaşi, Cod 6600].

 

*

Mănăstirea Văratec, 20 august 1982

 

Stimate domnule Pelmuş,

 

Eram încredinţat că ne vom revedea, anul acesta, la Văratec, unde sînt cu familia, în vacanţă, ca în fiecare vară. Peisajul e cel pe care-l cunoaşteţi atît de bine, ca unul care aţi rămas profund credincios lui.

Brazi, stejari, pe Filiorul, flori în faţa tuturor caselor. În ultimii trei ani, am locuit la cîţiva metri de biserica Sf[întul] Ioan, tot la maica Glicheria20, care s-a mutat din incintă lîngă casa în care stătuse Veronica Micle.

Am scris aici la romanul anunţat, Nisipul21, şi care cred că va fi încheiat la sfîrşitul acestui an. Pînă acum, am definitivat trei sute de pagini.

Se mai află aici doamnele Valeria Sadoveanu, Lily Teodorescu şi Zoe Dumitrescu-Buşulenga, cu soţul. A plecat doamna Profira Sadoveanu‑Popa22. Am primit destul de multe vizite, iar ieri am fost cu maşina la Horaiţa, vatră monahală încă din secolul al zecelea. Se fac acolo importante lucrări de restaurare.

M-am interesat la Junimea de cartea despre care mi-aţi scris, dar nici editura nu posedă nici un exemplar. Dacă, întîmplător, se va găsi unul, mă voi grăbi să vi-l trimit.

Vă rog să primiţi, stimate domnule Pelmuş, calde salutări şi urări de sănătate din partea mea şi a familiei.

 

Constantin Ciopraga

 

[Domnului Constantin Pelmuş, Strada Galvani, nr. 63, Bucureşti, Cod 72308, Oficiul poştal, nr. 30; Expeditor ~ Profesor Constantin Ciopraga, Strada Golia, nr. 10, Iaşi, Cod 6600].

 

*

Iaşi, 3 iulie 1985

 

Stimate domnule Pelmuş,

 

În carta poştală pe care mi-o trimiteţi, vă exprimaţi insatisfacţia că nu v‑am răspuns la scrisoarea din ianuarie, care conţinea şi un comentariu despre N. Iorga.

Îmi exprim cuvenitul regret pentru întîrzierea răspunsului. Peste puţin timp, la Mănăstirea Văratec, ar fi urmat să aduc la zi corespondenţa cu care eram dator. Tonul dumneavoastră din carta poştală sună însă a mustrare, lucru mai greu de înţeles!

Vă înapoiez, aşadar, textul comentariului dumneavoastră despre N. Iorga, bine scris şi interesant. Nu voi înceta să consider suprimarea marelui savant drept o mare monstruozitate. Sfîrşitul lui, ultimele sale clipe, cum rezultă chiar din textul în cauză, au fost ale unui adevărat om mare. Mare şi în sensul că a privit demn totul.

Acum cîteva lămuriri, răspunsuri la scrisoarea dumneavoastră din ianuarie. Romanul meu aşteaptă de doi ani şi jumătate să fie tipărit. Îl veţi primi, poate la anul viitor. Documentele Otiliei Cazimir au fost încredinţate de ea lui George Sanda23 şi au rămas, la moartea poetei, asupra lui.

La Iaşi, se găsesc numai unele manuscrise, puţine şi nerevelatoare. În primul număr din Manuscriptum pe 1986, la centenarul naşterii lui Topîrceanu, voi publica24 scrisorile trimise de Alice Călugăru autorului Migdalelor amare.

Cu stimă şi cu mulţumiri pentru textul despre N. Iorga,

Constantin Ciopraga

 

Note

  • · Originalele acestor epistole, inedite, se află în biblioteca profesorului Nicolae Scurtu din Bucureşti.

1. Constantin Pelmuş, publicist, naratolog şi memorialist. A colaborat la revistele Viaţa Românească, Adevărul literar şi artistic, Lumea. Bazar sentimental, Gîndirea, Luceafărul, precum şi la ziarul Acţiunea ţărănistă. Nu a izbutit să-şi adune prozele într-un volum, deşi au fost cîteva tentative.

2. Const. Ciopraga ~ G. Topîrceanu. [Bucureşti], Editura pentru Literatură, 1966, 448 pagini.

3. Const. Ciopraga ~ G. Topîrceanu. [Bucureşti], Editura pentru Literatură, 1966, p. 398.

4. Constantin Ciopraga ~ Văratec. Zile şi nopţi de august în Caietele privitorului tăcut. [Iaşi], Institutul European, 2001, p. 97-105.

5. Elena Lily Pelmuş (1903–1970), eseistă şi traducătoare. A tradus toate epistolele lui Mite Kremnitz către Emilia Humpel, precum şi din opera scriitoarei Clemence Dane ~ Legendă. [Bucureşti], Editura Tradiţia, 1945.

6. Toate aceste materiale au fost trimise istoricului literar Const. Ciopraga.

7. În monografia G. Topîrceanu s-au publicat douăzeci şi patru de pagini ce conţin iconografie şi facsimile după unele manuscrise şi scrisori.

8. Al. Săndulescu ~ G. Topîrceanu. Viaţa şi opera. [Bucureşti], Editura de Stat pentru Literatură şi Artă, 1958, 232 pagini.

9. Revista Cronica. Apare la Iaşi în perioada 12 februarie 1966– decembrie 1989.

10. Este o amplă evocare a lui G. Ibrăileanu pe care Constantin Pelmuş i‑a trimis-o lui Const. Ciopraga. Din motive care, momentan, îmi scapă, Constantin Pelmuş nu a avut nici o colaborare în paginile revistei Cronica.

11. Nici în revista Iaşul literar nu există măcar o singură colaborare a lui Constantin Pelmuş.

12. Const. Ciopraga ~ Literatura română între 1900 şi 1918. [Iaşi], Editura Junimea, 1970, 780 pagini. Carte fundamentală a istoriei literare româneşti.

13. N.I. Popa (1897–1982), istoric şi critic literar, comparatist, specialist în literatura franceză. Profesor la Facultatea de Litere din Iaşi.

14. Petre Jitariu (1905–1989), biolog, profesor universitar şi membru al Academiei Române.

15. Mihai Dima, chimist şi profesor la Universitatea din Iaşi.

16. 4. Valeria Sadoveanu (1907-1985), jurnalistă şi traducătoare. A fost soţia lui Mihail Sadoveanu.

17. Gheorghe Agavriloaiei (1906–1981), cercetător şi istoric literar. A elaborat o lucrare de doctorat despre Alice Călugăru. Acesta, în calitatea de ginere al lui G. Ibrăileanu, avea epistolele poetei şi prozatoarei Alice Călugăru trimise lui G. Ibrăileanu, precum şi ale altora.

18. Const. Ciopraga ~ Mihail Sadoveanu. Fascinaţia tiparelor originare. Bucureşti, Editura Eminescu, 1981, 424 pagini.

19. Ştefana Velisar Teodoreanu (1897-1995), poetă, prozatoare, traducătoare şi memorialistă. A fost soţia lui Ionel Teodoreanu.

20. Glicheria Mînăstireanu, econoama Mănăstirii Văratec, o maică pricepută în administraţia acestei comunităţi religiose.

21. Const. Ciopraga – Nisipul. [Roman]. Bucureşti. Editura Cartea Românească, 1989, 365 pagini.

22. Profira Sadoveanu (1906-2003), poetă, pozatoare. traducătoare şi memorialistă. Era una din fiicele lui Mihail Sadoveanu. A fost căsătorită cu traducătorul Costache Popa.

23. George Sanda (n. 1937), istoric şi critic literar, poet, prozator şi editor. Este, pînă acum, cel mai bun şi mai informat biograf şi exeget al operei Otiliei Cazimir.

24. Constantin Ciopraga ~ Moment epistolar. Alice Călugăru – G. Topîrceanu în Manuscriptum, 17, nr. 2 (63), 1986, p. 40-58. [Se publică douăzeci de epistole ale poetei Alice Călugăru trimise lui G. Topîrceanu].

Revista indexata EBSCO