Mar 31, 2014

Posted by in Panoramic editorial

Ioan DERȘIDAN – Stileme baroce în creația lui Radu Stanca

CONSTANŢA NIŢĂ, Stileme baroce în creaţia lui RADU STANCA, Oradea, Editura Universităţii din Oradea, 2011,(e- book, 400 p.) 

 

Dintre aspectele numeroase privitoare la activitatea literară şi creaţia lui Radu

Stanca şi la importanţa Cercului Literar de la Sibiu, Constanţa Niţă se opreşte la elementele de stilistică barocă ale operei lui Radu Stanca (poezia şi teatrul), urmărind

feţele stilistice ale acesteia, într-o propunere de lectură barocă, bazată pe textele literare ale poetului, pe receptarea critică a acestora şi pe studii teoretice, de istorie şi critică literară şi literatură comparată.

Contribuţia ştiinţifică a autoarei constă în algoritmul preconizat, în metoda de lucru propusă pentru analiza stilistică a poeziei şi teatrului lui Radu Stanca, pe baza unor

stileme (ale ostentaţiei şi disimulării, ale ambiguizării şi persuasiunii), în acord cu retorica textului, cu receptarea specializată şi cu „ eonul” baroc (E. D’ Ors), cu acea „entitate independentă şi mobilă în istorie” (Gilbert Durand).

Înregistrînd modul de a fi şi a simţi unic, Barocul se defineşte prin retorică şi prin

stil. El este văzut ca un arhetip stilistic, o permanenţă umană, tip de existenţă şi spirit emblematic. De aceea în grila de lectură a autoarei intră metamorfoza şi ostentaţia, disimularea, ambiguizarea şi persuasiunea.

Analiza figurilor de gîndire şi a celor de expresie realizată de autoare indică o bună cunoaştere şi frecventare a textelor literare ale lui Radu Stanca, a accepţiilor teoretice cu privire la Baroc şi stilistică, la dramă şi dramatic / tragic şi un raport bun între descriere, explicaţie, investigaţie şi exemple, precum şi evaluarea rolului acestora în cadrul universului poetic şi al interpretării propuse în lucrare, al algoritmului de lectură. Autoarea vehiculează o cantitate mare de informaţie, numeroase exemple de opere, tropi şi figuri de stil şi realizează sistematizări şi ilustrări concludente cu privire la componenta lingvistică a creaţiei poetice a lui Radu Stanca şi la accepţiile estetice, de teorie şi istorie literară ale acesteia.

Cred că uneori detaliul stilistic (din capitolul despre ostentaţie şi persuasiune /

despre convenţia barocă) poate fi legat mai mult de semnificaţiile întregului, de compoziţie şi de ideea poetică fundamentală. Este un demers care poate valida în mai mare măsură concluziile lucrării. O anumită ariditate şi descărnare a textului provine, pe de o parte din natura temei, iar pe de ală parte din stereotipiile cuprinse în algoritmul adoptat de autoare. Cu îndreptăţire, Constanţa Niţă investighează creaţia lui Radu Stanca mai ales ca fenomen stilistic şi manifestare estetică, interferînd cu retorica barocă.

 

Aplicarea riguroasă a unei grile de lectură, vizînd aspecte stilistice baroce şi noţiuni de teorie literară, estetică, istorie şi critică literară, prezentarea universului creaţiei lui Radu Stanca (poezie şi teatru), analiza mărcilor stilistice şi a unor nuclee şi procedee poetice precum şi instituirea unei dezbateri clare cu privire la receptarea operei unuia dintre cei mai importanţi reprezentanţi ai Cercului Literar de la Sibiu arată principalele contribuţii ale doamnei Constanţa Niţă la tema de cercetare.

 

Monografia Stileme baroce în creaţia lui Radu Stanca indică un algoritm de lucru, o direcţie posibilă a acestei investigaţii astăzi, asigurînd primatul textului literar şi înregistrînd elementele de noutate şi originalitate ale poeziei şi teatrului acestui promotor al revitalizării lirismului şi al inovării în spaţiul dramaticului.

Revista indexata EBSCO