Feb 6, 2019

Posted by in Istorie literara

Ioana DIACONESCU – Un alt „Dosar artă-cultură” (IX)

„LA RECRUTAREA NOILOR SURSE S-A AVUT ÎN VEDERE ACOPERIREA INFORMATIVĂ A UNOR LOCURI ŞI MEDII INSUFICIENT ACOPERITE INFORMATIV”(2)

 

În numărul trecut editam şi comentam partea întîi a raportului către Inspectoratul Judeţean Iaşi – Securitate – din 13 aprilie 1984 cu privire la executarea Programului de măsuri pentru îmbunătăţirea muncii în problema persoane suspecte de preocupări suspecte împotriva R.S. România care-şi desfăşoară activitatea în domeniul artei şi culturii , elaborat la o decadă după Tezele din iulie 1971 ale lui Nicolae Ceauşescu, aplicat cu urmări catastrofale pentru mediile culturale din România începînd cu 1983, luna februarie. Continui cu partea a doua a acestui raport, mult mai „complexă” decît partea întîi, în ceea ce priveşte conţinutul. Ideile principale ar fi:

  1. identificarea „elementelor” preocupate de realizarea unor lucrări literar-artistice „deficitare sub raportul viziunii ideologice”
  2. avizarea negativă a ieşirii peste graniţă şi „luarea în lucru a elementelor” care intenţionau să refuze înapoierea în ţară (intenţie transmisă de reţeaua informativă – n.m. – I.D.)
  3. cunoaşterea discuţiilor purtate precum şi a activităţii şi comportării cetăţenilor străini veniţi în România prin plasarea T[ehnicii].O[perative]. în camerele de hotel care le fuseseră repartizate

4.urmărirea interesului manifestat de către unii cetăţeni români – în special muzicieni – în contactarea unor muzicologi sau dirijori străini pentru obţinerea de contracte în străinătate

  1. încălcarea HCM -18/1972 de către unele „obiective” din domeniul artă-cultură cu privire la relaţiile cu cetăţenii străini, luînd legătura cu ei sau invitîndu-i acasă fără aprobarea securităţii
  2. supravegherea informativă a cetăţenilor străini prin efectuarea de percheziţii în camerele de hotel în care erau plasate mijloace T.O.
  3. verificarea sincerităţii surselor de informaţii prin intermediul “muncii de securitate”
  4. recrutarea unor surse cu posibilităţii „reale” din rîndul scriitorilor, a tinerilor creatori de literatură şi a creatorilor liber-profesionişti

 

***

 

[Ministerul de Interne                                                        [Strict Secret]

Inspectoratul judeţean Iaşi

– Securitate –

13 04 1984]

[Către

Ministerul de Interne

– Direcţia I Serviciul V-

Bucureşti]

 

Au fost obţinute date din care rezultă că persoane din cadrul problemei artă-cultură audiază şi colportează ştirile transmise de posturile de radio străine („Europa liberă”). Pînă în prezent au fost identificate un număr de 14 persoane care audiază şi retransmit unele ştiri ale acestui post de radio. Dintre acestea doar un număr de 3 elemente colportează în mod tendenţios aceste ştiri, fiind luate în lucru în cadrul dosarului de problemă [artă-cultură – n.m. I.D.] şi au fost cuprinse în cadrul acţiunii „Eterul” (numele de cod de obiectiv al postului de radio „Europa liberă” – n.m. I.D.).

– Din informaţiile primite în perioada de referinţă, raportăm că au fost identificate două elemente preocupate de realizarea unor lucrări literarartistice deficitare sub raportul viziunii ideologice (subl. mea – I.D.). Astfel, numitul „Tudoran” (nume de cod de obiectiv – n.m. I.D.), pensionar, fost condamnat politic, în volumul autobiografic „Pecinginea” intenţionează ca într-un capitol special să se refere la perioada de detenţie, afirmînd că unele persoane au fost condamnate pe nedrept în care sens unele din personajele sale al căror nume este dat anagramat caută să le descrie în postură de victime a unei „perioade istorice”. Cel în cauză este lucrat în problema „foşti condamnaţi”, însă o contribuţie însemnată la elucidarea cazului o are ofiţerul din problema artă-cultură.

Un alt caz este al numitului Dan Giosu tînăr prozator care […] caută să strecoare în paginile romanului său unele aspecte cu conţinut tendenţios. Cel în cauză urmează a fi luat în lucru prin dosar de urmărire informativă.

În perioada martie 1983 – martie 1984, din problema artă-cultură a rămas în străinătate numitul Ilie Aurelian, muzeograf restaurator al laboratorului interzonal de restaurare al Complexului Muzeistic Iaşi, care plecînd în scop turistic în Grecia a refuzat înapoierea în ţară.

În perioada care se analizează au fost identificat un număr de 2 elemente care au solicitat plecarea ca turişti în străinătate şi asupra cărora au fost obţinute date (prin intermediul reţelei informative – n.m. I.D.) din care rezulta intenţionau refuze înapoierea în ţară. Cele două elemente au fost avizate negativ şi au fost luate în lucru în cadrul dosarului de problemă (subl.mea – I.D.).

Pînă în prezent nu au fost obţinute date din care să rezulte că persoane din problema artă cultură intenţionau iniţieze acţiuni deprotestori şantaj politic (subl.mea – I.D.) în scopul rezolvării nemulţumirilor problemelor personale.

Activitatea de prevenire în perioada la care se referă prezentul raport a fost realizată prin următoarele măsuri: 1 avertizare, 8 atenţionări, 4 influenţări pozitive, 1 destrămare de anturaj, 16 informări trimise organelor de partid, 5 semnalări la organele de Miliţie, 3 prelucrări de acte normative, 6 controale pe linia legii 23/1971 şi HCM 18-19 pe 1972, 4 avize negative, pregătirea contrainformativă înaintea plecării în străinătate a 3 grupuri totalizînd peste 25 de persoane, 134 prelucrări C[ontra].I[nformative]. individuale  cu ocazia plecării în străinătate.

Raportăm că numărul măsurilor preventive a fost mai mare comparativ cu perioada anterioară, iar din punct de vedere al calităţii şi eficienţei acestora s-a putut observa că acestea au avut un efect pozitiv în rîndul oamenilor de cultură şi artă.

Obiectivele, locurile şi mediile din problema artă – cultură au fost vizitate în 1983 – 1984 de către un număr de 23 de cetăţeni străini care au venit fie pentru susţinerea unor concerte sau spectacole, fie în schimb cultural.

Pentru cunoaşterea activităţii acestora pe timpul cît s-au aflat pe raza noastră de competenţă au fost întreprinse măsuri informativ – operative a problemelor solicitate cu ocazia discuţiilor, cît şi interesul manifestat pentru obţinerea unor date. În toate cazurile au fost respectate normele care reglementează vizita cetăţenilor străini în conformitate cu legea 23 şi HCM 18 şi 19, reuşind astfel să cunoaştem la timp problemele care au fost abordate în cadrul discuţiilor. În majoritatea cazurilor la discuţii au participat surse ale organelor noastre instruite corespunzător, iar în unele cazuri au fost folosite mijloacele T[ehnică].O[perativă]. şi F[ilaj], astfel încît de fiecare dată am putut cunoaşte discuţiile purtate precum şi activitatea şi comportarea cetăţenilor străini. Cu această ocazie sa putut constata intersul manifestat de către unii cetăţeni români şi în mod deosebit instrumentiştii sau soliştii vocali în contactarea unor muzicologi sau dirijori străini în vederea obţinerii de contracte în străinătate (subl.mea – I.D.). În unele cazuri s-a constatat faptul că unele persoane în cadrul obiectivelor de artăcultură sau abătut de la prevederile HCM18/72 în ceea ce priveşte relaţiile cu aceşti cetăţeni străini contactîndui la hotel sau invitîndui la domiciliul lor fără a avea aprobări în acest sens (subl mea – I.D.). Întrucît s-a stabilit că natura relaţiilor între cetăţenii români şi străini nu ridică suspiciuni au fost luate măsuri de atenţionare a celor în cauză.

Raportăm că pe raza judeţului Iaşi există obiective de cultură în cele trei oraşe (Paşcani, Hîrlău, Tg. Frumos) şi două în comunele Mirceşti şi Ruginoasa. Aceste obiective sunt deservite informativ de ofiţeri din cadrul Sec[urităţii]. oraşului Paşcani şi a altor compartimente ale Serviciului I, problemele care se ridică în cadrul acestora concentrîndu-se la problema artă-cultură.

În acest sens raportăm că există o conlucrare principială privind schimbul de informaţii cunoscînd în permanenţă problemele ce se ridică pe profilul muncii în problemă.

Raportăm că în problema artă – cultură mai există un număr de 15 surse de informare ale altor compartimente de muncă din I[nspectoratul].J[udeţean]. Iaşi. În cadrul conlucrării cu celelalte compartimente în mod deosebit după elaborarea Programului de măsuri, s-a observant o îmbunătăţire a schimburilor de informaţii dar putem aprecia că totuşi această conlucrare nu se ridică la nivelul posibilităţilor. Din partea celorlalte compartimente care posedă R[eţea].I[informativă]. în obiectivele de artă-cultură au fost obţinute informaţii cu referire îndeosebi la starea de lucru în problemă, legături cu cetăţeni străini şi la vizita unor cetăţeni străini în cadrul obiectivelor (subl.mea I.D.).

Raportăm că în perioada la care se referă prezentul raport am obţinut din partea altor compartimente din I[nspectoratul].J[udeţean]. Iaşi un număr de 16 informaţii şi au dat spre exploatare un număr de 38 de materiale informative referitoare la elemente aflate în atenţia acestora. Există o bună conlucrare cu Serv[iciul]. III din I[nspectoratl].J[udeţean]. Iaşi referitoare la supravegherea informativă a cetăţenilor străini veniţi pe raza noastră de competenţă (subl.mea – I.D.), luîndu-se de comun acord unele măsuri operative ca percheziţii secrete la hotel, cazarea la camere cu mijloace T.O. (subl. mea I.D.), identificare unor legături, etc.

Analizînd munca informativ – operativă desfăşurată în problema artă – cultură, putem raporta că pe lîngă unele rezultate pozitive ce au fost obţinute  de la elaborarea Programului de măsuri pînă în prezent, s-au manifestat şi neajunsuri care s-au repercutat negativ asupra cunoaşterii şi stăpînirii situaţiei operative, astfel:

– există încă deficienţe în ceea ce priveşte pătrunderea informativă (subl.mea – I.D.) pe lîngă unii scriitori neîncadraţi la reviste sau la editură, în special pe lîngă pensionari sau tineri creatori

– s-au manifestat deficienţe în ceea ce priveşte crearea rezidenţelor (subl. mea I.D.) pentru a se asigura o legătură permanentă şi eficientă cu reţeaua destul de numeroasă din problemă

– de asemenea s-au manifestat lipsuri şi la capitolul verificarea sincerităţii surselor de informare prin mijloacele muncii de securitate (subl.mea – I.D.)

– în lucrarea dosarelor de urmărire informativă am manifestat lipsuri în ceea ce priveşte luarea de măsuri diversificate pentru clarificarea şi elucidarea cauzelor ce au stat la baza luării lor în lucru şi nu am fost  întotdeauna prezenţi cu mijloace speciale

– nu întotdeauna au fost luate măsuri informativ-operative diversificate în verificarea persoanelor care au solicitat plecarea în străinătate, nu toate persoanele au fost contactate şi pregătite contrainformativ, iar la întoarcerea din străinătate unele din acestea nu au fost recontactate în vederea obţinerii de informaţii (subl.mea – I.D.)

Avînd în vedere stadiul muncii în problemă precum şi necesitatea lichidării operativă a lipsurilor manifestate, în perioada care urmează vor fi întreprinse măsuri care să contribuie la ridicarea calităţii muncii de securitate în aceste sectoare de securitate, cum sunt:

recrutarea unor surse cu posibilităţi reale de informare în rîndul scriitorilor, a tinerilor creatori de literatură şi a artiştilor liber profesionişti (subl. mea – I.D.)

– reinstruirea E[lementelor].I[nformative]. cu sarcini pe profil în vederea cunoaşterii şi stăpînirii situaţiei operative din problemă şi cu sarcini specifice în ceea ce priveşte supravegherea informativă a cetăţenilor străini ce vin în obiectivele din competenţă

–  identificarea în continuare a descendenţilor de legionari, cunoaşterea activităţii acestora şi luarea în lucru a celor semnalaţi cu probleme de competenţa organelor de Securitate

– se va imprima întregii munci de Securitate desfăşurată în problemă un pronunţat caracter preventiv, de combatere şi respingere a oricăror activităţi şi influenţe de natură să prejudicieze interesele partidului şi statului nostru

În acest sens vor fi reanalizate toate informaţiile obţinute de la reţea şi prin alte mijloace de Securitate în scopul punerii în lucru a elementelor semnalate cu activităţi ostile

– folosirea mijloacelor speciale în locurile de trecere obligatorii a unor elemente din baza de lucru pentru documentarea activităţii desfăşurate  de aceştia

– verificarea atentă şi competentă a tuturor persoanelor care se vor deplasa în străinătate, iar acele persoane pretabile a fi antrenate în străinătate la activităţi ostile R.S.R. vor fi analizate, avizate negativ şi luate în lucru. Toate persoanele din sectorul artă-cultură care se vor deplasa în străinătate vor fi prelucrate contrainformativ pentru a se preveni şi contracara încercările de a se acţiona asupra lor în scopul racolării, influenţării negative, angrenării sau incitării la fapte ostile. În mod deosebit se va insista pentru verificarea şi pregătirea persoanelor din R[eţeaua].I[nformativă]. care se deplasează în străinătate.

 

Revista indexata EBSCO