Nov 13, 2018

Posted by in Istorie literara

Ioana DIACONESCU – Un alt „Dosar artă-cultură” (VI)

Continui ceea ce desprindeam din Dosarul  Artă [și]– Cultură [1], vol. 2, Arhiva CNSAS (instrumentat de Inspectoratul Județean IașiSecuritate), în studiile documentare trecute, de data aceasta cu cea de-a treia etapă (1983 – 1990) a represiunii regimului politic asupra mediilor culturale din România, cu specific în regiunea Iași așa cum reiese ea din  Programul de măsuri privind îmbunătățirea muncii în problema persoane suspecte împotriva R.S. România care își desfășoară activitatea în domeniul artei și culturii, activat în 1983. Cum spuneam și în numărul trecut al revistei, va acționa însuși Departamentul Securității Statului care „va dirija de la centru” cu „noi îmbunătățiri în domeniul muncii de securitate” în special în mediile culturale din regiunea Iași.

Tot în numărul trecut al revistei publicam prima parte a unei „completări”diabolice a Programului de măsuri… activat în 1983, „completare” alcătuită de același Departament al Securității Statului , anume pentru regiunea Iași. Este vorba de Anexa 2 (document nedatat, dar în mod evident alcătuit în perioada emiterii Programului…), ce revenea Inspectoratului Județean IașiSecuritate, subintitulată Tematica orientativă privind culegerea de informații în problema artăcultură.

Așadar, citim după cum urmează, partea a doua a acestei sinistre completări țintite pentru regiunea Iași, continuarea unui program de represiune incredibil, poate, pentru cei care s-au născut după 1990 (și nu numai). Dar cum adesea realitatea depășește orice închipuire, avem de a face, din păcate, cu încercarea și reușita, în  parte, a subjugării „omului de către om”. Nu voi uita momentul cînd, în 21 decembrie 1989 la prânz, aflîndu-mă lîngă librăria Crețulescu, începînd sa aud (și crezând ca mi se pare!) tiruri de arme automate, m-am uitat în jur și zărind o doamnă în vîrstă lîngă mine, am întrebat-o cu disperare ce se întîmplă ca și cum răspunsul ei era tot ce îmi trebuia în acele momente ale derutei. Mi-a răspuns  aproape calmă, parcă și cu o fină ironie: „Partidul comunist trage în popor”…

I.D.

 

*   *   *

 

ANEXA 2 [partea a doua]

TEMATICA ORIENTATIVĂ privind culegerea de informații în problema Artă-Cultură

[în vederea prevenirii, descoperirii și lichidării infracțiunilor contra securității    statului…]

– realizarea unor lucrări literare, de artă plastică, piese de teatru, scenarii de film etc. cu conținut dușmănos orînduirii sociale și de stat ori interpretabil, în scopul publicării în țară sau străinătate; sesizarea acestora din momentul elaborării lor și nu postfactum (subl. mea – I.D.)

– dorința unor persoane cu sau fără antecedente politice sau penale de a folosi cenaclurile și cluburile literar-artistice pentru vehicularea unor idei ostile;

– preocupările unor persoane cu înclinații literar-artistice de a se întîlni în afara cadrului organizat pentru a dezbate lucrări cu un conținut necorespunzător politicii partidului și statului nostru

– tendința manifestată de unii creatori de a folosi mijloacele de informare în masă în scopul difuzării ideilor lor ostile sau interpretabile din punct de vedere ideologic ori de a vicia atmosfera din mediu (subl. mea – I.D.)

refuzul sistematic al unor oameni de artă și cultură (subl. mea – I.D.) de a aborda în creațiile lor teme privind trecutul de luptă al partidului și poporului nostru, construcția socialismului în România, de a omagia momente și personalități politice (subl. mea – I.D.)

– intențiile unor persoane de a distruge, altera, sustrage, înstrăina documente în care sunt stabilite drepturi ale statului român, ori alte înscrisuri sau obiecte de mare valoare  științifică, istorică, cultural – artistică

– aspecte negative manifestate în activitatea de valorificare științifică și muzeală a rezultatelor săpăturilor arheologice și cercetărilor istorice efectuate de specialiști din cadrul muzeelor, prin care se aduce atingere statului nostru (săpături arheologice defectuoase, de natură să compromită unele obiective istorice de importanță deosebită; abordarea necorespunzătoare în lucrări elaborate sub egida muzeelor ori în spațiul expozițional a unor perioade din trecutul nostru istoric; prezentarea tendențioasă de către ghizii din muzee a unor epoci, aspecte ale poporului român etc.)

–  aspecte negative în activitatea de protecție, conservare și restaurare a monumentelor istorice îndeosebi a celor de importanță deosebită pentru trecutul poporului nostru

– stările de spirit necorespunzătoare și cauzele acestora, preocupările și frămîntările unor persoane din instituțiile din domeniul culturii și artei, care pot genera fapte, fenomene sau acțiuni de natură să prejudicieze politica partidului și statului nostru

– favorizarea unor impresari, galeriști, firme sau oameni de afaceri străini prin încheierea de contracte dezavantajoase, prin A.[genția]R.[omână de]I.[mpresariat]A.[rtistic], pe linie de cinematografie, arte plastice etc., ori nerespectarea prevederilor contractuale

minusuri în propaganda culturală făcută în străinătate (subl. mea – I.D.), eficiența redusă a deplasărilor în exterior a delegațiilor unor instituții culturalartistice (subl. mea – I.D.) ori a altor acțiuni peste hotare

– nerespectarea actelor normative care reglementează apărarea secretului de stat și relațiile cu cetățenii străini, intrarea în contact și întreținerea de legături de orice fel cu elemente din cadrul  emigrației reacționare, posturile de radio și televiziune, ori cu organe de presă din exterior care desfășoară activitate de defăimare sau contrară interesului statului roman; furnizarea de date sau informații din rîndul creatorilor de literatură și artă, cercurilor reacționare, posturilor de radio și organelor de presă străină spre a fi folosite în propaganda ostilă R.S. România, precum și canalele prin care se scurg acestea

– atitudinea politică și preocupările prezente, relațiile și natura acestora, ale elementelor din cadrul emigrației intelectuale reacționare, ale angajaților și colaboratorilor postului de radio „Europa liberă”

– intențiile unor persoane de a refuza înapoierea în țară cu prilejul unor deplasări în străinătate ori de a trece fraudulos frontiera; elementele sau asociațiile din exterior preocupate să determine creatorii de artă de valoare să rămînă ilegal în Occident

poziția, atitudinea și relațiile oamenilor de artă și cultură pe timpul deplasărilor efectuate în străinătate și după revenirea în țară în scopul depistării eventualelor modificări  în comportamentul lor. O atenție particulară se va acorda repatriaților, celor care au fost la post, au depășit viza de ședere în străinătate (subl. mea – I.D.) ori se deplasează frecvent sau pe perioade mai mari de timp în țări în care există concentrări ale emigrației reacționare (subl. mea – I.D.)

– persoane, grupări ori organizații din străinătate care au atitudine ostilă ori inamicală față de țara noastră. Despre elementele de vîrf ale emigrației intelectuale reacționare, interesează disensiunile, acuzațiile reciproce, diferendele, litigiile dintre ele și alte date incluzînd probleme  de familie, activitatea cotidiană, afinități, pasiuni, etc. care pot fi exploatate în interes operativ (subl. mea – I.D.)

– instituții sau alte organisme din exterior care sunt preocupate să acorde burse și alte ajutoare intelectualilor din R.S. România, criteriile avute în vedere la selecția acestora, programul concret  și conținutul politico – ideologic al materialelor pe care le pun la dispoziția bursierilor, resurse financiare, amănunte privind persoane din conducerea acestora

intențiile cercurilor reacționare de a crea o disidență politică în rîndul oamenilor de artă și cultură din țara noastră, cine acționează în acest sens și în ce mod, căile preconizate, persoanele vizate din țară (subl. mea – I.D.) a fi folosite sau incitate

– creatorii de literatură și artă ale căror nemulțumiri pot fi speculate și transformate în cazuri de postul de radio „Europa liberă” și alte cercuri ostile din exterior, în vederea folosirii lor în propaganda dușmănoasă la adresa României

– aprecierile cu caracter elogios sau detractor ale emigrației reacționare privind personalități ale vieții culturale din țară și semnificația acestora

– alte activități de propagandă denigratoare ori de dezinformare, decît cele folosite de organele de presă și posturile de radio, care sînt practicate  în străinătate la adresa țării noastre de către cercurile reacționare și emigrație intelectuală

– emisarii și elementele din cadrul emigrației  care intenționează să vină în R.S. România, scopul, perioada, persoanele pe care intenționează să le contacteze și întreaga lor activitate  pe timpul șederii în țară

– atitudinea, preocupările, relațiile, opiniile politice ale altor cetățeni străini care vin în țara noastră în baza atribuțiilor oficiale ori a legăturilor personale pe care le au cu creatori de artă și cultură  din România

 

Prezenta tematică va fi adaptată specificului situației operative și evoluției acesteia.

Revista indexata EBSCO