Sep 24, 2018

Posted by in Istorie literara

Ioana DIACONESCU – Un alt „Dosar artă-cultură” (VI)

„ÎN VEDEREA PREVENIRII, DESCOPERIRII ȘI LICHIDĂRII INFRACŢIUNILOR CONTRA    SECURITĂŢII  STATULUI, A  ORICĂROR  FAPTE  SAU  FENOMENE  NEGATIVE  DE NATURĂ A PREJUDICIA POLITICA R.S.ROMÂNIA”                                                                                         

În studiile documentare publicate în ultimele numere ale revistei Convorbiri literare stabileam etape ale represiunii regimului politic din România asupra mediilor culturale din România, cu specific în regiunea Iași, desprinse din „Programul de măsuri privind îmbunătăţirea muncii în problema persoane suspecte de preocupări suspecte împotriva R.S. România care își desfășoară activitatea în domeniul artei și culturii” activat în februarie 1983, „inspirat” din diabolicele Teze din iulie ale lui Nicolae Ceaușescu (fabricate în 1971 și distrugătoare în decada ’70 – ’80 prin ofensiva neo-stalinistă asupra autonomiei culturale – revenirea la realismul socialist -). Programul… va depăși (dacă se poate imagina așa ceva), faimoasele Teze… avînd drept ţintă fiinţa creatorului de artă, a omului de cultură.  Va urma Tezelor…  cuprinzînd, în etape, ca un insinuant nor negru, terifianta decadă ‘80 – ’90.

Desprindeam, în studiile documentare trecute cîteva dintre aceste etape, prima fiind aceea a supravegherii cu asiduitate, de către Inspectoratul Judeţean Iași – Securitate -, a micului „teren” pe care evoluau creatorii de literatură, urmînd o a doua cînd se trece la represiuni ample destinate tuturor domeniilor umaniste, pe scena cărora erau prezenţi oameni de cultură, jurnaliști și personalităţi din domeniul juridic.

Va urma o a treia etapă, cea mai dură a decadei ’80 – ’90 care va sta sub semnul macabru al Programului… activat în februarie 1983, aceea în care însuși Departamentul Securităţii Statului din cadrul Ministerului de Interne va dirija „de la centru” și va preconiza noi „îmbunătăţiri în domeniul muncii de securitate” și (mai ales) pentru mediile culturale din regiunea Iași.

Continui, așadar, cu Dosarul 01679 Artă [și] Cultură [I], vol.2Arhiva CNSAS  (instrumentat de Inspectoratul Judeţean Iași Securitate). Departamentul Securităţii Statului din Ministerul de Interne trimite Inspectoratului Judeţean Iași – Securitate „Programul de măsuri privind îmbunătăţirea activităţii de securitate privind sectoarele artei și culturii”, program care viza întreg teritoriul cultural al României, aprobat în ședinţa Biroului Executiv al Consiliului de Conducere al Departamentului Securităţii Statului din 16 februarie 1983 (conform documentului publicat la fila 38 a dosarului din Arhiva CNSAS), din c are citez fragmentar:

„[Ministerul de Interne – Strict secret/Departamentul Securităţii Statului/19

februarie 1983 -//Aprobat în Ședinţa Biroului Executiv al Consiliului de Conducere al Departamentului Securităţii Statului/din 16 februarie 1983//PROGRAM DE MĂSURI/ privind îmbunătăţirea activităţii de Securitate în sectoarele artei și culturii]

Din analiza activităţii desfășurate de organele de securitate pentru prevenirea acţiunilor ostile ce pot fi întreprinse (sublinierea mea – I.D.) de către unele persoane din sectoarele artei și culturii, rezultă că situaţia operativă este caracterizată prin:

–  Amplificarea acţiunilor dușmănoase, îndeosebi a propagandei anticomuniste ale cercurilor și elementelor reacţionare din străinătate, vizînd realizarea unei mișcări contestatar-disidente și a altor forme de opoziţie faţă de orînduirea socială și de stat din România precum și influenţarea negativă sistematică a activităţii unor categorii de creatori de literatură și artă

– Stabilirea și întreţinerea de contacte neoficiale și legături suspecte între unele persoane din domeniile artei și culturii angajaţi sau colaboratori ai postului de radio Europa liberă, alte elemente dușmănoase din exterior, diplomaţi sau alţi străini, prilejuri cu care se culeg sau se transmit o serie de informaţii cu caracter social-politic ce sînt folosite în mod tendenţios în acţiunile de propaganda ostilă întreprinse în străinătate împotriva ţării noastre.

– Accentuarea tendinţei unor persoane din aceste sectoare de a da coloratura politică nemulţumirilor de ordin personal și exploatarea lor în propaganda ostilă desfășurată de postul de radio Europa liberă ori de alte cercuri reacţionare din exterior.

– Situarea unor persoane din rîndul creatorilor de artă, îndeosebi a scriitorilor (sublinierea mea – I.D.) pe poziţii ce contravin politicii partidului și statului nostru, mai ales cu prilejul unor evenimente interne și internaţionale importante.

– Existenţa în sectoarele de artă și cultură a unor elemente cu antecedente politice sau penale reacţionare și descendenţi ai acestora care continuă să aibă concepţii ostile și să adopte atitudini necorespunzătoare

– Realizarea și publicarea unor lucrări literare, de artă plastică, scenarii de teatru sau film deficitare sub raportul viziunii ideologice (sublinierea mea – I.D.)

– Menţinerea la un nivel ridicat a rămînerilor ilegale în străinătate din rîndul persoanelor care își desfășoară activitatea în domeniile de artă și cultură, aspect cu consecinţe negative, atît prin antrenarea unora dintre ele la activităţi ostile cît și pierderea unor valori și talente autentice.

– Constituirea în sectoarele literar-artistice a diverse grupări de interese, convingeri și idei divergente, mai ales în ce privește modalităţile concrete de aplicare a politicii culturale care se angajează în polemici neprincipiale cu efecte negative asupra climatului din mediu și care pot degenera sau favoriza apariţia de manifestări ostile.

– Încercări de abordare necorespunzătoare ale unor aspecte ale trecutului istoric al poporului român în instituţii muzeale – în lucrări știinţifice ori în spaţiul expoziţional – ori de prezentarea denaturată sau tendenţioasă a adevărului istoric cu prilejul ghidajului turiștilor români sau străini

Apariţia unor stări de spirit necorespunzătoare în rîndul creatorilor de literatură și artă care, nesesizate la timp, pot afecta climatul din mediu ori antrena acţiuni cu caracter anarhicprotestatar (subl. mea – I.D.)”.

Același Departament al Securităţii Statului alcătuiește  o „anexă” (document nedatat, evident emis în aceeași perioadă, ca o „completare” a Programului de măsuri…) anume pentru regiunea Iași. După cum lesne se poate observa, represiunea asupra mediilor culturale din Iași este fără egal. Se pronunţă termeni ca  infracţiune și lichidare dar,  încă și mai grav, prejudicierea politicii din R.S. România, termeni care trimit la condamnări politice (cărora li se putea subordona trădarea de patrie) deoarece formal, sub dictatura Ceaușescu, nu existau decît condamnări penale care ascundeau orice formă de rebeliune împotriva politicii acelor ani…

Anexa 2 (din care redau prima parte, cea de a doua urmînd să o public în numărul următor al revistei)  ce revenea, ţintită, Inspectoratului Judeţean IașiSecuritate (după cum se poate citi limpede în adnotarea marginală olografă din capul paginii – fila 32 a dosarului) este subintitulată Tematica orientativă privind culegerea de informaţii în problema artăcultură.

 

Ioana Diaconescu

*   *   *

Adnotare  marginală  olografă :

„Rămîne  la  [Inspectoratul] Judeţ[ean – Securitate] –   Iași – ”

 

A N E X A  2

TEMATICA ORIENTATIVĂ

privind culegerea de informaţii în problema „Artă-cultură”

În vederea prevenirii, descoperirii și lichidării infracţiunilor contra securităţii statului, a oricăror fapte sau fenomene negative de natură a prejudicia politica R.S. România, precum și a contracarării acţiunilor cercurilor reacţionare din exterior vizînd crearea unei disidenţe intelectuale în ţara noastră, ofiţerii din problemă vor dirija reţeaua informativă din sectoarele artă și cultură (în competenţa problemei intră creatorii de literatură și artă, profesioniști, membri ai uniunilor și asociaţiilor de creaţie, liber profesioniști și amatori, personalul muncitor al C.[onsiliului]C.[ulturii și]E.[ducaţiei]S.[ocialiste] și unităţilor subordonate din edituri, presă literar-artistică, instituţii de artă plastică, teatrală, cinematografică, muzicală, coregrafică, de circ, muzee, laboratoare de restaurare, oficii judeţene ale patriotismului cultural– naţional, case de creaţie și odihnă și creaţie etc.

Munca de securitate în cadrul cenaclurilor și formaţiilor artistice de pe lîngă obiective economice ori instituţii asigurate contrainformativ de alte compartimente de muncă va fi realizată pe linia acestor profile; ofiţerii din problemă se vor preocupa să cunoască permanent principalele aspecte de interes operativ stabilite și se vor implica în soluţionarea informaţiilor deosebite mai ales a celor ce vizează domeniile creaţiei literar-artistice) pentru a furniza informaţii privind:

intenţii de atentat la viaţa și securitatea conducerii de partid și de stat (sublinierea mea – I.D.), precum și a unor demnitari străini care ne vizitează ţara

– constituirea de grupări și anturaje în scop de a acţiona organizat, prin orice mijloace, împotriva orînduirii de stat pentru subminarea politicii partidului în domeniul culturii și artei, intenţiile unor persoane cu atitudine ostilă de a polariza în jurul lor elemente neafirmate pe plan literar – artistic, nemulţumite, aventuriere, pretabile a fi antrenate în acţiuni dușmănoase

– poziţia, preocupările și intenţiile persoanelor cu antecedente politice sau penale, ori a descendenţilor acestora

– comentariile cu caracter ostil, opiniile și aprecierile tendenţioase, calomniatoare sau instigatoare care pot afecta  climatul politic din mediu, crea confuzii în rîndul unor categorii de persoane ori pot genera acţiuni cu caracter dușmănos

– audierea și colportarea știrilor tendenţioase ţării noastre, transmis e de posturi de radio străine – îndeosebi – „Europa liberă” și organe de presă din Occident

– intenţiile unor elemente de a da insatisfacţiilor personale o coloratură politică, invocînd o așa-zisă nerespectare a drepturilor și libertăţilor cetăţenești (sublinierea mea – I.D.) de a face declaraţii ori de a se antrena în acţiuni de defăimare a realităţilor din ţara noastră de a încerca să ameninţe ori să șantajeze diferite foruri de conducere ale unor instituţii artistice cu comiterea unor acte de natură să afecteze politica culturală a ţării noastre (sublinierea mea – I.D.)

–    Va urma  –

Revista indexata EBSCO